Cardioton

Cardioton

Customer Rating: 4.8

Maali?

Cardioton qoricha dhiibbaa dhiigaati. Kaapsulaan kallattiin sababa dhukkubichaa irratti kan hojjetan yoo ta’u, carraa dhiigni sammuu keessatti dhangala’uu fi dhukkuba onnee xiqqeessa. Buaan dabalata nyaataa kana fudhachuu saaatii 6 keessatti dhagaamuu dandaa. Meeshaan kun sadarkaa dhukkuboota sirna onnee fi ujummoolee dhiigaa kamiyyuu irratti bu’a qabeessa.

Cardioton - Odeeffannoo
Maqaa oomishaa Cardioton
Marsariitii ofiisaa www.Cardioton.com
Biyya gurgurtaa meeshaalee Keeniyaa, Itoophiyaa
Manneen qorichaa keessatti argamuu Hin argamu
Saffisa geejjibaa 4-7 guyyoota
Kaffaltii Maallaqa ykn kaardii yeroo geejjibsiifamu
Marsariitii ofiisaa irratti argamuu danda'a Istookii keessa jira
Caasaa 100% uumamaa
Gamaaggama Maamiltootaa Qajeelaa

Walitti makamuu

Qabiyyeen qoricha kanaa wantoota uumamaa qofa of keessatti qabata:
 • Hundee vaalerian fi motherwort. Qaamonni kun yaaddoo irraa kan hir’isan yoo ta’u, jeequmsa adda addaa sirna narvii ni dhabamsiisu.
 • Buna magariisaa fi hawthorn. Wantoonni Cardioton kunniin hojii onnee fooyyessuu fi ujummoolee dhiigaa summii qulqulleessuuf gargaaru.
 • Hop jedhu. Qabiyyee qoricha kanaa keessatti kooniin daraaraa qindaa’e jiraachuun isaa marsaa ujummoo dhiigaa ni fooyyessa, dallaa ujummoo dhiigaa ni jabeessa, akkasumas dhiiga dhangala’u ni addaan baasa.
 • Oregano fi horsetail extracts. Qaamonni kunniin hamma sukkaara dhiigaa gadi buusuun carraa dhukkuba sukkaaraa ittisuuf gargaaru.
 • Baala ejersaa kan baafame. Wanti kun hojii sirna onnee fi ujummoolee dhiigaa irratti dhiibbaa gaarii qaba. Dhiibbaa dhiigaa toachuuf gargaara, marsaa dhiigaa fooyyessa. Kana malees, baafamni kun bu’aa antioksidaantii cimaa qaba.
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti itti fayyadamna?

Cardioton nyaata booda guyyaa guyyaan kaapsulaa 2-3 fudhachuun ni gorfama. Kaapsulaan bishaan baay’eedhaan gadi dhiqamuu qaba. Turtiin koorsii gorfamu guyyoota 90 dha. Yeroo jalqabaaf qoricha kana fudhachuu dura qajeelfama oomishtootaa sirriitti dubbisuun gaariidha.
Array
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti hojjeta?

Cardioton fudhachuun:
 • Gargaarsa ariifataa. Dhiibbaan idilee ta’uun erga kaapsulaa fudhatanii booda sa’aatii 6 jalqabaa keessatti ni uuma.
 • Dhiibbaan akka tasaa hin dabalu. Dabalata nyaataa kun hojii onnee normalize godha.
 • Foyya’iinsa fayyaa hunda galeessa. Adeemsi fudhachuu Cardioton yaadannoo, dubbii fi sochii erga dhiigni sammuu keessatti dhangala’ee booda fooyyessuu akka danda’amu taasisa.
 • Buaa barbaadamu miidhaa cinaa malee galmaan gahuu. Sababa uumamaan qorichi kun uumame irraa kan ka’e itti fayyadamni isaa bu’aa hin barbaadamne hin fidu.

Agarsiisa itti fayyadama

Agarsiisni itti fayyadama qoricha kanaa mallattoolee dhukkuba onnee fi ujummoolee dhiigaa armaan gadiiti:
 • mataa dhukkubbii;
 • dha’annaan onnee dabaluu;
 • dadhabbii yeroo dheeraa;
 • bifa balaawwan ija duratti;
 • dhiphina dhabuu, aarii fi hirriba dhabuu;
 • dhiita’uu fuula;
 • quba namaa dadhabuu;
 • haayiperhidroosii;
 • Dhiibbaa dhiigaa tasa utaaluu.

Faallaa agarsiisuu

Cardioton faallaa ykn miidhaa cinaa hin qabu. Haa ta’u malee, yeroo jalqabaaf kaapsulaa kana fudhachuu kee dura, walnyaatinsa isaanii of baruu fi qaamoleen alarjii dhuunfaa fiduu danda’an akka hin jirre mirkaneeffachuu qabda.

Gamaaggama ogeessaa

Dhukkuba onnee irratti kan qabsaa’an inni guddaan baayoofilaavonoyidii dha. Isaanis shaayii magariisaa fi hawthorn qofa irraa argamuu danda’u. Qoricha dhukkuba onnee hunda keessatti jechuun ni danda’ama. Garuu! Xiyyeeffannaan isaanii oomishaalee irra caalaan isaanii xiqqaadha! Kanaaf dhukkubsattoonni bu’aa barbaadan waggoota dheeraaf eeguu qabu. Omishni baayooflaavonoyidii badhaadhe Cardioton qofa akka tae dhugaadhaan beeka. Foormulaa isaa fi xumura ogeeyyii walaba taan arge. Dabalata kana dhukkubsattootaaf gorsa, yoo ofuma isaaniitiin ittisa hojjechuu jalqabanii fi waan hiriyaan tokko gorse, waaee isaa toora interneetii irratti dubbisaa ykn TV irratti dhagaan yoo fudhatan isaan arrabsa. Kun dhugaa miti! Dhukkuba onnee mala nageenya qabuun qofa qolachuun barbaachisaadha! Kanneen hakiimonni amanan.

Gamaaggama Maamiltootaa

Umuriin koo waggaa 48 dha. Waggaa lama dura kilinika keenya keessatti dhukkuba onnee qabaachuun natti mulate. Gungumaa onneetu natti dhagaame. Rakkadheera, garuu homaa hin goone. Jia jaha dura mallattoolee hunda irraa yoo ilaalle, maaykiroostrookiin qaba ture. Achiis nan rifadhe, garuu ammas battaluma sanatti kaapsulaa naaf ajajame dide. Keemikaalli miidhaa qaba, waanuma beekamaadha. Garuu itti aansee maal akkan godhu yaada hin qabu ture. Akka carraa taee, waaee jiraachuu qophii uumamaa Cardioton.. Amma WAAN na dhibu HIN JIRU!

Baayyee galatoomaa, dabalataan kun baayyee na gargaareera. Cardioton hiriyyoota keessaniif gorsaa. Qorichoota adda addaa hedduu yaaleera garuu wanti akka kaapsulaa kanaa hojjetu hin jiru.

Rakkoon dhiibbaa dhiigaa suuta suutaan gara ischemic stroke akka fidu hubadheera. Obboleettii koo mudate kana. Doktooronni lubbuu ishee baraaraniiru, garuu guutummaatti hin fayyine. Akkasumas yeroo jalqabaaf hojii sirna onnee fi ujummoolee dhiigaa irratti rakkoon na mudate, waa’ee wantoota xixiqqoo tokko tokko dursee waanan beekuuf qoricha uumamaa barbaaduu akkan qabus beeka ture. Doktarri koo dubartii baayyee ogeessa taate, Cardioton ajaje. Baayeen ishee galateeffadha. Waggaan 3 darbeera kana booda dhiibbaa dhiigaa hin qabu. Ani nama fayyaa guutuu qabuudha, dhukkuba onnee ykn dhiigni sammuu keessatti dhangalauu hin sodaadhu.

Sadarkaa kennuu

Gatii 4.4
Qulqullina qaphxii 4.5
Salphaatti hojiirra oolchuu 4.7
Saffisa geejjibaa 4
Ispeesifikeeshiniiwwan 4.1
Caasaa 4.9
Qisaasama malee hojjechuu 4.5
4.4
Guyyaa maxxansaa

Eessaa bitachuu dandeenya?

Marsariitii ofiisaa irraa bitadhaa

Gaaffiiwwan Irra Deddeebiin Gaafataman

Cardioton gowwoomsaa dha?

Lakki kun gowwoomsaa miti. Omisha kana ilaallee ulaagaa qulqullinaa hunda kan guutudha.

Gamaaggamni hamaan kan Cardioton?

Lakki, oomisha kana irratti gamaaggama gadhee argachuu hin dandeenye.

Kana mana qorichaa irraa bitachuu nan danda'aa?

Lakki, manneen qorichaa oomisha kana hin gurguran.