CollagenAX

CollagenAX

Customer Rating: 4.7

Maali?

CollagenAX dabalata nyaataa teknooloojii addaa fayyadamuun kan qophaaee fi dandeettii rakkoolee walqabatee jiru dhaabbataadhaan ofirraa baasuu kan kennudha. Wanti ijoo ta’e foormulaa ammayyaa kan biqiltoota uumamaa keessaa baafamanii fi wantoota itti makaman qofa akka jiraatan taasisu fayyadamuudha. Faayidaan jiru hundi qorannoo kilinikaa walaba ta’een ifatti mirkanaa’a.

CollagenAX adda durummaan dabalata nyaataa bua qabeessa tae yoo tau, gama qabiyyee labsameen addunyaa irratti analoogii hin qabu. Meeshaan kun akka ofiisaatti kan dabalata nyaataa waan ta’eef hojiirra oolmaan isaa ajaja yaalaa barbaachisaa ta’e argachuuf ogeessa wal’aansaa duraan osoo hin qunnamin raawwatama. Dhala dabale kun faayidaa hedduu argamuun kallattiin kan walqabatudha. Isaan keessaa adda baasuun aadaa dha:

 • walnyaatinsa keessatti qaamolee keemikaalaa fi sinteetikii miidhaa geessisan dhabuu;
 • yeroo gabaabaa keessatti galmoota kaa’aman galmaan ga’uu;
 • miidhaa cinaa hin qabu;
 • dhiibbaa walxaxaa naannoo gogaa miidhame irratti.
CollagenAX - Odeeffannoo
Maqaa oomishaa CollagenAX
Marsariitii ofiisaa www.CollagenAX.com
Biyya gurgurtaa meeshaalee Keeniyaa, Itoophiyaa
Manneen qorichaa keessatti argamuu Hin argamu
Saffisa geejjibaa 4-7 guyyoota
Kaffaltii Maallaqa ykn kaardii yeroo geejjibsiifamu
Marsariitii ofiisaa irratti argamuu danda'a Istookii keessa jira
Caasaa 100% uumamaa
Gamaaggama Maamiltootaa Qajeelaa

Walitti makamuu

KoolaajiinAX kompileeksii uumamaa qofa kan ta’e yoo ta’u, albuudotaa fi maaykiroo-orgaanizimoota barbaachisoo ta’an hunda hamma dabale of keessaa qaba. Adeemsa misoomaa keessatti ogeeyyiin faarmaasii adda duree sadarkaa idil-addunyaa qaban pirooppoorshinii barbaachisuun dabalu:
 • Dhadhaa Shi’aa Humna Ol’aanaa Qabu
 • Bu’aa tiimii Eeshiyaa;
 • basaasti irraa baafame.
Kunis waliin taanee galma ga’iinsa kaayyoo keenyaa yeroo gabaabaa keessatti ofitti amanamummaadhaan akka dubbannu nu dandeessisa. Qabiyyeen dhiyaate balaan qaama dhukkubsataa irratti dhiibbaa hamaa kamiyyuu fiduu akka hin jirre agarsiisa.
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti itti fayyadamna?

CollagenAX Specialty Supplement, kan yeroo hunda fayyadamuun garmalee barbaachisaa tae, galma keessan galmaan gauuf guyyaatti al 3 kaapsulaa 1 - darbuun hin jiru. Koorsii xiqqaan guyyoota 30 yoo ta’u, yeroon murtaa’e ammoo daangeffamaadha. Kanaafuu, tokkoon tokkoon isaanii of danda’anii cimina ofii isaaniif murteessa.
Array
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti hojjeta?

Qabiyyeen KoolaajiinAX bu’aa uumamaa filatamoo ta’an kan of keessaa qabu yoo ta’u, kunis naannoo walqabsiistota miidhame irratti bu’aa gaarii ta’e kan kennudha. Isaan keessaa gariin isaanii dhukkubbii cimaa fi sababoota uumamuu danda’an kan salphisan yoo ta’u, soorata albuuda barbaachisaa ta’e hunda fi elementoota xiqqaa ta’e kennuu dabalatee. Sababa yeroo hunda fayyadamuu irraa kan kae, tasgabbiin hojii lafee ni mulata, hammi dhukkubichaa ni hirata. Akka istaatiksii agarsiisutti, jia 1-3 booda mulachuun hanga dandaametti hirata - amala dhuunfaa orgaanizimichaa irratti hundaaa.

Agarsiisa itti fayyadama

Rakkoon waliinii sababoota hedduudhaan uumamuu akka danda’u ifatti hubatamuu qaba. Kanneen baay’inaan mul’atan kanneen akka:
 • yeroo ulfaa fi dahumsa booda;
 • sababii gidduu seensaa baqaqsanii hodhuutiin;
 • madaa waraanaa dachaa argachuu;
 • Miidhaawwan biroo kanneen bu’aan isaanii daddabbii lafee hir’isuu.
Amaloota labsaman jiran irraa kan ka’e, dabalata gaaffii keessa jiru kan hundaaf ta’u jechuun nageenya qaba. Kunis qorannoowwan kilinikaa fi laabraatoorii adda addaatiin mirkanaa’eera.

Faallaa agarsiisuu

Dabalataan dhiyaate kun addunyaa kana irratti analoogii hin qabu, sababa hanqina analoogii qofa osoo hin taane, akka kanaatti, garuu sababa miidhaa cinaa irraa kan kae, keessumaa. Kanarraa kan ka’e dhukkubsataan tokkoon tokkoon dhukkuba yeroo dheeraa fi kanneen biroo jiran osoo hin ilaalin carraa isaa salphaatti fayyadamuu danda’a.

Gamaaggama ogeessaa

Dabalataan nyaataa kun buuura uumamaa fi wantoota uumamaan qophaaan qofa irratti hundaauun kan qophaae waan taeef nama rakkoo lafee isaa irraa bilisa tauuf fedhii qabu ibse hundaaf akka itti fayyadaman gorfama. Qaamonni sochii qaban kompozishinii irraa daqiiqaawwan jalqabaa hojiirra oolmaa irraa kaasee naannoowwan rakkoo irratti socho’uu jalqabu. Torban tokko keessatti bu’aan mul’atu ni mul’ata.

Gamaaggama Maamiltootaa

Anaaf dabalata CollagenAX lubbuu baraaruu dandaeera. Umurii koo duraa irratti rakkoon walqabatee lafee walxaxaa na keessatti uume. Gargaarsa isheetiin rakkoo mataa isaa qofa osoo hin taane, akka waliigalaatti sababni isaas ofirraa baasuun dandaameera. Amma wanti hundi gaarii taee deemaa jira.

CollagenAX warra walaansa qoricha qaalaaa malee bara baraan lafee isaanii dhabamsiisuu barbaadaniif furmaata guddaadha. Ani akka dhuunfaatti bua qabeessummaa isaa qoradhee bua qabeessummaa dabalata nyaataa mirkaneessuu nan dandaa. Aarii ykn bu’aa hin tolle kan biraa hin qabu.

CollagenAX anaaf gorsa baqaqsanii hodhuu qaalaaa taeef filannoo guddaadha. Kilinika dhuunfaa tokko keessatti maallaqni maraataa narraa kaffalame, kunis rakkoo dhoksuuf salphaatti kan hin danda’amne ta’ee argame, garuu yaalaaf miti. Garuu gargaarsa baayoo-additives tiin galma sana mana keessatti galmaan gahuun dandaameera.

Sadarkaa kennuu

Gatii 4.7
Qulqullina qaphxii 4.8
Salphaatti hojiirra oolchuu 5
Saffisa geejjibaa 4.2
Ispeesifikeeshiniiwwan 4.4
Caasaa 4.6
Qisaasama malee hojjechuu 4.8
4.6
Guyyaa maxxansaa

Eessaa bitachuu dandeenya?

Marsariitii ofiisaa irraa bitadhaa

Gaaffiiwwan Irra Deddeebiin Gaafataman

CollagenAX gowwoomsaa dha?

Lakki kun gowwoomsaa miti. Omisha kana ilaallee ulaagaa qulqullinaa hunda kan guutudha.

Gamaaggamni hamaan kan CollagenAX?

Lakki, oomisha kana irratti gamaaggama gadhee argachuu hin dandeenye.

Kana mana qorichaa irraa bitachuu nan danda'aa?

Lakki, manneen qorichaa oomisha kana hin gurguran.