Crystalix

Crystalix

Customer Rating: 4.5

Maali?

Crystalix rakkoolee ijaa hedduu ofirraa baasuu fi walumaa galatti qulqullina mul’ataa fooyyessuuf qoricha gaarii ta’e keessaa isa tokkodha. Karaa baay’eedhaan fedhiin maamiltoota haaraa fi jiran irraa dhufu olaanaan gahumsa olaanaa wajjin kallattiin kan walqabatudha. Buaan gaariin jalqabaa akka qorannoowwan idil-addunyaa fi gamaaggama fayyadamtootaatti, guyyoota muraasa booda fayyadama sochii qabuun booda argama.

Crystalix oomisha addaa ogeeyyiin ijaa addunyaa irratti adda duree taaniin gorfamudha. Amalli qorichaa dhukkubsattoonni oomisha dhiyaate bitachuuf fedhii akka qaban ibsan faayidaa hedduu argatan agarsiisa. Kanneen gurguddoon akka armaan gadiitti ilaalamu:

  • yeroo hunda fayyadamuudhaan miira barattootaa baay’ee dabaluu;
  • foyya’iinsa ariifataa mul’ata dhugaa, gosa umurii osoo hin ilaalin;
  • Qulqullina mul’ataa fooyyessuuf fudhatoota barbaachisoo ta’an hunda bu’a qabeessa ta’een kakaasuu.
Crystalix - Odeeffannoo
Maqaa oomishaa Crystalix
Marsariitii ofiisaa www.Crystalix.com
Biyya gurgurtaa meeshaalee Keeniyaa, Itoophiyaa
Manneen qorichaa keessatti argamuu Hin argamu
Saffisa geejjibaa 4-7 guyyoota
Kaffaltii Maallaqa ykn kaardii yeroo geejjibsiifamu
Marsariitii ofiisaa irratti argamuu danda'a Istookii keessa jira
Caasaa 100% uumamaa
Gamaaggama Maamiltootaa Qajeelaa

Walitti makamuu

Qabiyyeen Kiristaaliksii baay’ee adda adda. Kun taee osoo jiruu, wantoota uumamaa qofa kan of keessaa qabu yoo tau, isaanis, abaaboo Peeruu, muiraa fi wantoota qulqullina olaanaa qaban kanneen biroo qaama namaa irratti dhiibbaa gaarii garmalee qaban. Foormulaan misoomaa adda ta’e meeshaalee ammayyaa sadarkaa olaanaa fayyadamuun bu’aa barbaachisu saffisaan galmaan ga’uuf kan isin dandeessisu yoo ta’u, kunis namoota oomisha dhiyaate kana yeroo dheeraaf fayyadamaa turan irra deddeebiin mirkanaa’ee jira.
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti itti fayyadamna?

Kiristaaliksiin paatolojii dabalataa jiraachuu fi dhabamuu isaa osoo hin ilaalin guyyaa guyyaan fayyadamuun ni gorfama. Kanarraa kan ka’e, bu’aa gaarii itti aanu waliin sadarkaa idilee sagalee ijaa (pupillary tone) eeguun ni danda’ama. Kana malees, sababa yeroo hunda koochoo uffachuu irraa kan ka’e inferiority complex uumamuu danda’u al tokkoof yeroo hundaaf xumuruu akka danda’u hin dagatinaa.
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti hojjeta?

Qabiyyeen addaa Crystalix qaama dhukkubsataa yeroo hunda erga liqimsinee booda buaa guddaa akka argattan isin dandeessisa. Isaan keessaa:
  • dandeettii raawwii mul’ataa haalaan fooyyessuu;
  • Yeroo kompiitara keessan irratti dabarsitan guddisuu. Akka istaatiksiitti yeroon giddu galeessaan gara sa’aatii 3tti walitti fufiinsaan dabalaa deema;
  • dadhabbii fi dhiibbaa ija keessaa battalumatti hir’isuu.
Kaayyoo kee galmaan ga’uuf carraaqqii hunda gochuu, nyaata addaa irra taa’uu ykn qoricha qaaliin dabalataatti fayyadamuu si hin barbaachisu. Koorsii Crystalix bitachuuf dhiyeessitoota amanamoo ta’an qofa qunnamuu qabda.

Agarsiisa itti fayyadama

Crystalix dabalata walxaxaa taee fi dhukkubsattoota haala tokko tokkoon rakkoo mulataa isaan mudataniif akka fayyadamaniif gorfama. Akka kanaan daangeffamni umurii hin jiru, garuu ogeeyyiin ijaa namoota umriin isaanii hin geenye cimsanii gorsu.

Faallaa agarsiisuu

Qorannoon hedduun laaboraatooriiwwan idil-addunyaa hunda caalan keessatti gaggeeffame, rakkoo sirna onnee fi ujummoolee dhiigaa dabalatee dhukkuboonni yeroo dheeraa jiraachuu fi dhabamuu isaanii osoo hin ilaalin, mallattoon faallaa ta’e akka hin jirre mirkaneessaniiru. Kanaafuu, tokkoon tokkoon dhukkubsataa kaayyoo dhuunfaa isaanii galmaan ga’uuf Crystalix fayyadamuu danda’u. Kun faayidaa guddaa kompileeksii kanaati.

Gamaaggama ogeessaa

Kiristaaliksiin bifa mul’ataa maal iyyuu yoo ta’e, rakkoo mul’ataa furuuf filannoowwan gaarii ta’an keessaa isa tokkodha. Gargaarsa isaatiin raawwii hojii daftee fooyyessuu fi dhiibbaa keessoo hir’isuu qofa osoo hin taane, walumaa galatti qulqullina jireenyaa hir’isuu dandeessa. Buaa gaarii jalqabaa argachuuf guyyoota muraasa qofa fudhata.

Gamaaggama Maamiltootaa

Dafee koobilii nama aarsu sana ofirraa baasuu nan dandaa jedhee yaadee hin beeku. Galata Kiristaaliksiin ofitti amanamummaan koo baayyee dabaleera. Dhumarratti shamarran na barbaadu - dhiira ijaa uffatu tauu dhiise. Jireenyi halluu haaraatiin ibse. Fuuldurattis kun akka itti fufu mirkanaaaa dha.

Qulqullina mulata fooyyessuuf filannoo hundarra gaarii tae naaf Kiristaaliksiidha. Hanga yeroo dhiyootti agarsiistota akkasii qaama baayoloojii sochii qabu tokko tokko irraa galmaan gahuun ni danda’ama jedhee hin yaadne. Haati manaa gammachuudhaan samii torbaffaa keessa jirti. Namni hundi ofumaan akka qoratu nan jajjabeessa.

Hunda caalaa ammoo miidhaa cinaa kan hin jirre yoo tau, buaan gaariin battalumatti mulata. Malli filannoo tuuta faayidaa akkasiitiin of jajuu hin danda’u. Wanti anillee jaalladhu gatii madaalawaa tauu isaati. Filannoo guddaa itti fayyadama guyyaa guyyaa.

Sadarkaa kennuu

Gatii 4
Qulqullina qaphxii 4.1
Salphaatti hojiirra oolchuu 4.3
Saffisa geejjibaa 4
Ispeesifikeeshiniiwwan 4.9
Caasaa 4.5
Qisaasama malee hojjechuu 4.1
4.3
Guyyaa maxxansaa

Eessaa bitachuu dandeenya?

Marsariitii ofiisaa irraa bitadhaa

Gaaffiiwwan Irra Deddeebiin Gaafataman

Crystalix gowwoomsaa dha?

Lakki kun gowwoomsaa miti. Omisha kana ilaallee ulaagaa qulqullinaa hunda kan guutudha.

Gamaaggamni hamaan kan Crystalix?

Lakki, oomisha kana irratti gamaaggama gadhee argachuu hin dandeenye.

Kana mana qorichaa irraa bitachuu nan danda'aa?

Lakki, manneen qorichaa oomisha kana hin gurguran.