Diabetic

Diabetic

Customer Rating: 4.6

Maali?

Dhukkuba sukkaaraan dabalata nyaataa sadarkaa sukkaara dhiigaa tasgabbeessuu fi dhukkuba sukkaaraa ittisuuf gargaarudha. Akka istaatiksii agarsiisutti yeroo ammaa kana namoonni miliyoona 400tti siqan dhukkuba sukkaaraatiin rakkatu. Namoonni balaadhaaf saaxilaman:

 • umrii waggaa 30 ol;
 • yeroo hunda dhiphina;
 • ulfaatina garmalee;
 • dhala gadhee qabaachuu;
 • rakkoolee dhukkuba xannacha sombaa fi infekshinii baakteeriyaa irraa dhufan waliin.
Diabetic - Odeeffannoo
Maqaa oomishaa Diabetic
Marsariitii ofiisaa www.Diabetic.com
Biyya gurgurtaa meeshaalee Keeniyaa, Itoophiyaa
Manneen qorichaa keessatti argamuu Hin argamu
Saffisa geejjibaa 4-7 guyyoota
Kaffaltii Maallaqa ykn kaardii yeroo geejjibsiifamu
Marsariitii ofiisaa irratti argamuu danda'a Istookii keessa jira
Caasaa 100% uumamaa
Gamaaggama Maamiltootaa Qajeelaa

Walitti makamuu

Qabiyyeen qoricha kanaa wantoota uumamaa qofa of keessatti qabata:
 • Bu’aa jinjibilaa. Qaamni kun hamma guluukoosii dhiigaa %35 hirisuuf gargaara. Bu’aan barbaadamu kan argamu jinjibila antioxidants of keessaa qabaachuu isaati. Kana malees, sochii farra inflammatory qaba.
 • Vitamin B6. Vitaminoonni garee kanaa meetaabolii kaarboohayidireetii qaama keessatti to’atu. Dhukkubni sukkaaraa akka guddatu kan fiduu danda’u hanqina isaaniiti.
 • Vitamin C. Qaamni kun hamma sukkaara dhiigaa gadi buusuuf gargaara akkasumas erga nyaatanii booda akka malee akka hin olkaane gargaara.
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti itti fayyadamna?

Dhukkubni sukkaaraa guyyaatti al 3 kaapsulaa 2 fudhachuun ni gorfama. Qorichi nyaata waliin fudhatamuu qaba. Bu’aa barbaaddan galmaan ga’uufis nyaata hordofuu fi sochii qaamaa yeroo hunda gochuu qabdu.
Array
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti hojjeta?

Dhukkuba sukkaaraa fudhachuun:
 • oomisha insuliinii dabaluu;
 • qaama guluukoosii olka’aa irraa eeguu;
 • kalee fi xannacha deebisanii dhaabuu;
 • meetaabolizimii kaarboohayidireetii idileessuu;
 • hamma sukkaara dhiigaa tasgabbeessuu;
 • dhiibbaa dhiigaa dhabamsiisuu;
 • nyaata adeemsa meetaabolii hunda;
 • ujummoo dhiigaa fi dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu cimsuu;
 • summaa kalee keessaa baasuu;
 • miira seelonni insuliinii irratti qaban dabaluu;
 • dhiibbaa oksijiinii fi inflammation hir’isuu;
 • Rakkoo dhukkuba sukkaaraa ittisuu.

Agarsiisa itti fayyadama

Sababoonni dabalata nyaataa Dhukkuba Sukkaaraa fudhachuuf mallattoolee armaan gadiiti:
 • dheebuu hin baramnee fi miira afaan goguu yeroo hunda;
 • mul’ata jajjaboo;
 • yeroo baay’ee fincaa’uu;
 • ulfaatina qaamaa akka tasaa hir’isuu;
 • jiidhina siree;
 • miira beela yeroo hunda;
 • humna dhabuu fi miira dadhabbiin itti dhaga’amuu.

Faallaa agarsiisuu

Qorichi kun faallaa hin qabu. Haa ta’u malee, doosiin jalqabaa dura, walnyaatinsa isaa of beekuun, qaamoleen dhuunfaa alarjii fiduu danda’an akka hin jirre mirkaneessuun ni gorfama.

Gamaaggama ogeessaa

Dabalataan dhukkuba sukkaaraa baayeen isaanii mallattoolee qofa kan salphisan malee sababa buuuraa miti. Kaapsulaan dhukkuba sukkaaraa ittisa ykn wal’aansa dhukkuba sukkaaraa keessatti bu’aa itti fufiinsa qabu kenna. Qoricha kana erga fudhannee booda dhukkubni sukkaaraa suuta suutaan ni bada. Kanuma waliin hojiin qaamaa hundi ni deebi’a, jeequmsi meetaabolii guutummaatti ni dhabamsiifama. Bu’aan dhukkuba Sukkaaraa fayyadamuu qorannoowwan adda addaa fi yaalii kilinikaa irratti of eeggannoodhaan mirkanaa’eera. Qoricha kana fudhachuun miidhaa cinaa tokkollee hin fidne. Kanaaf yeroo dhiyoo asitti dhukkubsattoota koo irra caalaan isaanii dhukkuba Sukkaaraa ajajaa ture. Murtoon kun sirrii ta’uu isaa kanan hubadhe, waa’ee bu’a qabeessummaa kaapsulaa kanaa ilaalchisee gamaaggama gaarii yeroon dhaga’u ture.

Gamaaggama Maamiltootaa

Anaafi abbaan manaakoo umuriin keenya waggaa 49 dha. Dhukkuba sukkaaraa gosa 2ffaa waggaa 5 dura qabamne. Dabalata adda addaa fudhanne, garuu buaa tokkollee hin arganne. Yeroo baayʼee mufannaa nu mudata, kunis gara dhiphina yeroo dheeraatti jijjiirame. Gaaf tokko carraa argannee waaee jiraachuu dabalata nyaataa Dhukkuba Sukkaaraa baranne. Duraanis dhukkuba Sukkaaraa fudhachuu erga jalqabanii guyyoota muraasa booda buaan jalqabaa mulateera. Tokkoffaa, hammi sukkaara dhiigaa gara idileetti deebie. Lammaffaa, abbaan manaa koo fedhii saalqunnamtii qaba ture. Kana jechuun koo dhiifama, garuu kun barbaachisaa dha, sababiin isaas jia jahaa oliif akka dubartiitti isa hin hawwine. Gorsa ogeessa fayyaatiin dhukkuba Sukkaaraa fudhannee yeroo walfakkaatutti seera bu’uuraa nyaata fayya qabeessa ta’e kabajne jechuun barbaachisaadha.

Qoricha kanaaf galata guddaa qaba. Kanaan dura qabsoo dhukkuba sukkaaraa irratti qorichi tokkollee na hin gargaarre. Garuu dhukkuba Sukkaaraa erga yaalee booda dadhabbiin fi hirribni sun na jalaa badee sukkaara dhiiga koo gara idileetti deebie. Amma akka idileetti jiraachuu akkan dandauu fi rakkoon dhukkuba sukkaaraa wajjin walqabatu akkan hin mudanne illee mirkaneeffachuu hin dandeenye.

Waggoota dheeraaf dhukkuba sukkaaraa gosa 2ffaa qabadheen ture. Sadarkaan sukkaara dhiigaa samii ol kae. Waaeen fayyaa koo baayeen yaaddae. Kanaaf, nyaata tokko hordofeen ture, yeroo hunda gara doktoraatti nan deema ture, garuu haalli koo hin fooyyaʼin ture. Fakkeenyaaf: guyyaa tokkotti, hammi sukkaara koo 3.2 irraa gara 11. Guyyaa tokko obboleettiin haadha manaa koo dhukkuba Sukkaaraa akkan fudhadhu na gorsite. Beektaa, battaluma sanatti jijjiiramni natti dhagaame: sadarkaan sukkaara dhiiga keessa jiru gadi buuu fi 5-8 keessatti normal tauu jalqabe. Qaamni koo akka idileetti hojjechuu jalqabe, anis, dhumarratti, jireenyatti gammaduu fi waa’ee fayyaa koo yaadda’uu dhiisuu nan danda’a.

Sadarkaa kennuu

Gatii 4.8
Qulqullina qaphxii 4.9
Salphaatti hojiirra oolchuu 4.9
Saffisa geejjibaa 4.3
Ispeesifikeeshiniiwwan 4.5
Caasaa 4.6
Qisaasama malee hojjechuu 4.9
4.7
Guyyaa maxxansaa

Eessaa bitachuu dandeenya?

Marsariitii ofiisaa irraa bitadhaa

Gaaffiiwwan Irra Deddeebiin Gaafataman

Diabetic gowwoomsaa dha?

Lakki kun gowwoomsaa miti. Omisha kana ilaallee ulaagaa qulqullinaa hunda kan guutudha.

Gamaaggamni hamaan kan Diabetic?

Lakki, oomisha kana irratti gamaaggama gadhee argachuu hin dandeenye.

Kana mana qorichaa irraa bitachuu nan danda'aa?

Lakki, manneen qorichaa oomisha kana hin gurguran.