Diabextan

Diabextan

Customer Rating: 4.4

Maali?

Diabextann dabalata nyaataa uumamaa yoo tau, madda albuuda faayidaa qaban kan dhukkuba sukkaaraa ittisuuf gargaaran gaarii taedha. Bu’aan gaariin jalqabaa guyyoota jalqabaa itti fayyadama sochii qabu booda kan mul’atu ta’a. Miidhaan cinaa fi dhiibbaan hamaan qaama dhukkubsataa irratti akka hin jirre gamaaggama dhukkubsattootaa hedduu fi bu’aa qorannoo laabraatoorii adda addaatiin ragaa ba’a.

Diabextan dabalata nyaataa walxaxaa sochii balaa qabuudha. Amalli fayyisuu qabaatus hojiirra oolmaan isaa ajaja yaalaa malee kan raawwatamudha. Dabalataan nyaataa kun bilisaan kan argamu yoo tau, daangeffamni umurii tokkollee hin ilaallatu. Faayidaan inni guddaan akka armaan gadiitti ilaalama:

  • hojii sirna onnee fi ujummoolee dhiigaatiif deeggarsa bal’aa kennuu;
  • hojii sirna endocrine fi dandeettii hubannoo kallattiin eeguu;
  • annisa keessoo nama tokkoo dabaluu, kunis hojiiwwan hedduu hojjechuuf salphaa taasisa;
  • dhukkubni sukkaaraa akka hin uumamneef uggura kaa’uu, kunis raawwii qaama waliigalaa irratti dhiibbaa hamaa geessisa.

Yeroo hunda itti fayyadamuun faayidaa hedduu fida. Kanneen armaan olitti ibsaman malees, raawwii hojii waliigalaa irratti fooyya’iinsa guddaa mul’ate ibsuun aadaa dha.

Diabextan - Odeeffannoo
Maqaa oomishaa Diabextan
Marsariitii ofiisaa www.Diabextan.com
Biyya gurgurtaa meeshaalee Keeniyaa, Itoophiyaa
Manneen qorichaa keessatti argamuu Hin argamu
Saffisa geejjibaa 4-7 guyyoota
Kaffaltii Maallaqa ykn kaardii yeroo geejjibsiifamu
Marsariitii ofiisaa irratti argamuu danda'a Istookii keessa jira
Caasaa 100% uumamaa
Gamaaggama Maamiltootaa Qajeelaa

Walitti makamuu

Qabiyyeen dabalata nyaataa kanaa wantoota uumamaa hojii sirna onnee fi ujummoolee dhiigaa fi guutummaa orgaanizimii irratti dhiibbaa gaarii qaban qofa of keessatti qabata. Bu’aan akkasii kan argamu teeknooloojiiwwan sadarkaa olaanaa oomishaa fi meeshaalee ammayyaa keessatti fayyadamuudhaan ta’uu danda’a.
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti itti fayyadamna?

Ogeeyyiin qorichaa sadarkaa idil-addunyaatti beekamoo taan buaa gaarii mirkaneessuuf guyyaa guyyaan kompileeksii vitaaminii fudhachuu cimsanii gorsu. Dozaajii fi skiimiin isaa qaphxii jalqabaa irratti agarsiifameera. Dogoggora bu’aa itti aanu waliin akka hin uumamneef jalqaba irratti daqiiqaa muraasa qo’annoo irratti dabarsuun gahaadha. Wabii: kun bu’aa gaarii irratti dhiibbaa hamaa waan qabuuf ofuma keessanii doosiin dabaluun hin gorfamu.
Array
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti hojjeta?

Diabextan akka waliigalaatti qaama guutuu irratti dhiibbaa gaarii qaba. Kunis baay’inaan albuudotaa fi maaykiroo-orgaanizimoota barbaachisoo ta’an hundaan saffisaan guutamuu irraa kan ka’edha. Duraanis guyyaa 3ffaa-5ffaatti hojiin sirna onnee fi ujummoolee dhiigaa idilee tauun ni mulata, duubni miiraa waliigalaa ni fooyyaa. Walumaagalatti, kun fooyya’iinsa fayyaa waliigalaa mirkaneessa.

Agarsiisa itti fayyadama

Dhiphinni yeroo hunda yeroo tokkotti hammi sukkaara dabaluu wajjin mallattoolee hedduu kan of keessaa qabu yoo ta’u, isaan keessaa:
  • saffisa dafqi dabaluu;
  • dha’annaan onnee baay’ee dabaluu;
  • xiyyeeffannoon baay’ee gadi bu’uu;
  • sukkaara dhiigaa olka’aa
Dhiphinni yeroo dheeraa rakkoo fayyaa hedduu kan of keessaa qabu yoo ta’u, kunis dhukkuba sukkaaraa, hojii tasgabbaa’aa hin taane sirna endocrine dabalatee.

Faallaa agarsiisuu

Diabextan kompileeksii vaayitaamiin adda taee fi addunyaa kana irratti analoogii hin qabneedha. Akka faayidaa dabalataatti, faallaa akka kanaatti jiraachuu dhabuun adda baafama. Dhukkuboonni yeroo dheeraa fi paatolojiiwwan biroo sababa nyaata dabalataa fudhachuu diduudhaaf hin ta’an.

Gamaaggama ogeessaa

Ergamaan ilaalamaa jiru kun dabalata nyaataa waliigalaa kan agarsiisu yoo ta’u, kunis sababa dhiibbaa walxaxaa qaama namaa irratti qabuun faayidaa hedduu kan of keessaa qabudha. Kanneen gurguddoon haala miiraa waliigalaa fooyyessuu, sirni ittisa qaamaa fi endocrine saffisaan cimuu kan dabalatudha. Kanarraa kan ka’e miirri yeroo gabaabaa keessatti fooyya’a, mul’annoon dhukkuba sukkaaraa hir’ata, fedhiin kaayyoo adda addaa kaa’uu fi galmaan ga’uu ni jira.

Gamaaggama Maamiltootaa

Yeroo dheeraaf dhukkuba sukkaaraatiin rakkachaa ture. Garuu qorichi yaalamee hundi buaa yeroo gabaabaa qofa kenne. Fuuldurattis kun akka itti fufu mirkanaaaa ture. Haa tau malee, haalli kun jijjiirama guddaa kan jalqabe yeroon Diabextan bitadhee yaala jalqabaa xumure. Rakkoo hunda dafee dagate.

Narviin yeroo hunda caccabuun ofitti dhagaʼama ture. Imala hedduun gara hospitaalaatti godhame buaa sirrii hin argamne. Beeksisa qoricha Diabextan jedhamu yeroon arge yaaluun murteesse. Hin amaninaa garuu guyyaa lammaffaa haalli fayyaa fooyyauu jalqabe.

Diabextan kanan fudhadhu kaayyoo ittisaa qofaaf. Gargaarsa kompileeksii vitaaminiitiin qaama keessan haala gaarii irra akka turu gochuun ni dandaama. Miidhaan cinaa adda baafame hin jiru. Kun waan baayee na barbaachisu tauu fi dhuguma akka hojjetu mirkanaaadha. Nama cimee hojjechuu fi yeroo hunda qarqara narvii cabsuu irra jiraachuu qabu hunda nan gorsa. Gatii maallaqaa fi qulqullina gaarii. Rakkoo dhukkuba sukkaaraa hatattamaan dagachuu dandeessu.

Sadarkaa kennuu

Gatii 4.3
Qulqullina qaphxii 4.4
Salphaatti hojiirra oolchuu 4.6
Saffisa geejjibaa 4
Ispeesifikeeshiniiwwan 4
Caasaa 4.8
Qisaasama malee hojjechuu 4.4
4.4
Guyyaa maxxansaa

Eessaa bitachuu dandeenya?

Marsariitii ofiisaa irraa bitadhaa

Gaaffiiwwan Irra Deddeebiin Gaafataman

Diabextan gowwoomsaa dha?

Lakki kun gowwoomsaa miti. Omisha kana ilaallee ulaagaa qulqullinaa hunda kan guutudha.

Gamaaggamni hamaan kan Diabextan?

Lakki, oomisha kana irratti gamaaggama gadhee argachuu hin dandeenye.

Kana mana qorichaa irraa bitachuu nan danda'aa?

Lakki, manneen qorichaa oomisha kana hin gurguran.