Excit

Excit

Customer Rating: 4.6

Maali?

Excit qoricha kalaqaa dhiironni dafanii humna isaanii akka deebisan fi qulqullina jireenya walitti dhiyeenyaa fooyyessuuf gargaarudha. Omishni kun bifa kaapsulaatiin kan oomishamudha. Libido stimulator kun mana keessatti akka fayyadamaniif kan qophaae yoo tau, kunis koorsii yaala mijataa fi iccitii taeen akka fudhattan isin dandeessisa. Qorichi kun amaloota farra inflammatory, protective, stimulating, antiseptic qaba. Meeshaaleen kunneen qulqullina olaanaa wajjin kan walsimu ta’uu isaanii ragaa qaba. Sanadni kun kan bahu oomishaalee nageenya qabaniifi bu’a qabeessa ta’an kanneen faayidaa isaanii mirkaneessan qofaaf.

Excit - Odeeffannoo
Maqaa oomishaa Excit
Marsariitii ofiisaa www.Excit.com
Biyya gurgurtaa meeshaalee Keeniyaa, Itoophiyaa
Manneen qorichaa keessatti argamuu Hin argamu
Saffisa geejjibaa 4-7 guyyoota
Kaffaltii Maallaqa ykn kaardii yeroo geejjibsiifamu
Marsariitii ofiisaa irratti argamuu danda'a Istookii keessa jira
Caasaa 100% uumamaa
Gamaaggama Maamiltootaa Qajeelaa

Walitti makamuu

Potency stimulator Excit jedhamu akkaataa foormulaa ogeeyyiin urologist muuxannoo qabaniin yaada dhiyeessaniin uumame. Kanaafuu, itti fayyadamni sirrii oomishaalee kalaqaa fedhii saalqunnamtii deebisuuf, qulqullina jireenya walitti dhiyeenyaa fooyyessuuf wabii qaba. Akka qaama qoricha humnaatti vaayitaamiinota, elementoota xiqqaa, amiinoo asiidota, inzaayimoota, qoricha fedhii saalaa kakaasu fi qaamolee biroo ka’umsa baayoloojii ta’aniidha. Akkuma qaama dhiiraa keessatti naanna’u qorichi kun gochoota armaan gadii raawwata: 1.1.
  • Yeroo walitti dhiyeenyaa miira namaa ni dabala.
  • Fedhii saalqunnamtii idilee ni jajjabeessa.
  • Summii, baakteeriyaa, vaayirasii qaama keessaa ni balleessa.
  • Yeroo malee akka hin dhangalaane ittisa.
  • Yeroo walitti dhiyeenyaatti qaamni saalaa akka hin dadhabne ittisa.
Akka qaama Excit tti wantoota uumamaa qofatu walitti makama, kunis qoricha kana analoogii irraa adda godha. Kaapsulaa keessa wantootni namtolchee hin jiran. Potency stimulator araada hin qabu, obsa gaarii, balaa fayyaa hin qabu.
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti itti fayyadamna?

Bu’aa gaarii argachuuf qorichi odeeffannoo qajeelfama keessatti ajajame tilmaama keessa galchuun fudhatamuu qaba. Kaapsulaa fayyadamuuf 1 piece, guyyaatti al 2 - ganamaa fi galgala. Yeroo hunda, jalqaba osoo hin daaku, bishaan kaarboonii hin qabne hamma gahaa ta’een dhuguu. Qorichi kun jia 1f fudhatama. Koorsii yeroo malee xumuruun, sagantaa qoricha fudhachuuf murtaa’e irraa maquun hin gorfamu.
Array
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti hojjeta?

Qaamonni sochii qaban kan Excit potency stimulator jedhamu dhukkuba piroostaatii, vesiculitis fi dhukkuboota inflammatory biroo dhabamsiisuuf gargaaru. Kaapsulaan sadarkaa testosterone qaama keessatti dabaluudhaan, fedhiin fedhii saalqunnamtii guyyaa guyyaan mulachuuf haala mijataa uuma. Meeshaan kun yeroon qaama saalaa akka kau taasisa, hanga xumura walitti dhiyeenyaatti kunuunfamuu isaa mirkaneessa. Akkasumas qaama keessaa summii ni balleessa, isparmii jiraachuu danda’u baay’ina gahaa ta’ee fi walhormaatadhaaf mijatu akka uumamu murteessa.

Agarsiisa itti fayyadama

Excit potency guddisuuf kan qophaae yoo tau, kunis sababa dhalootaan dhufu, dhiphina, prostatitis, garmalee hojjechuu irraa kan kae ni laafa. Qorichi kun namoota umuriin isaanii waggaa 18 ol taeef kan qophaaedha. Kaapsulaan oomishaalee qorichaa bakka buusuuf kan yaadamanidha - yoo buaa gaarii hin kennine ykn kan hin dhorkamne tae. Maanguddoonni qoricha humna namaa kakaasu fudhachuun ni hayyamama.

Faallaa agarsiisuu

Qorichi kun yoo alarjiin qaamolee isaa irratti uumame fayyadamuu hin qabu. Meeshaan kun bakka adenoma piroostaatii, tumoor fi autoimmune pathologies qaama keessatti argamutti fayyadamuuf hin gorfamu. Qorichi kun dargaggoonni akka itti fayyadamaniif kan yaadame miti. Dhiironni baqaqsanii hodhuu booda deebisanii dhaabuu godhan kaapsulaa fayyadamuu akka danda’an jalqaba hakiima waliin waliigaltee irra ga’amuu qaba.

Gamaaggama ogeessaa

“Excit ulaagaalee hunda keessatti analogues caala, sababiin isaas erga kaapsulaa jalqabaa fudhatamee booda humna guddaa waan dabaluuf. Wanti kakaumsaa kun dhangalaaa dhiigaa gara qaamolee holqaatti kan dabalu yoo tau, kunis qaama saalaa dhiiraa kauu fooyyessa - walqunnamtii saalaaf haala mijataadha. Kaapsulaan buaa walxaxaa qaba, dhiira siree irratti akka jabaatu taasisa.

Gamaaggama Maamiltootaa

Erga dhiphinni cimaan na mudatee booda, humni qaamaa hirate, rakkoon siree irratti jalqabe - yookaan qaamni saalaa akka tasaa bade, yookaan miiraan qabamuu. Yeroon Excit bitadhee akkaataa qajeelfamaatti fudhachuu jalqabu rakkoon tarreeffame sun ni dhabamsiifameera. Wanti nama kakaasu kun madda keemikaalaa osoo hin taane uumamaa akka ta’e battalumatti ifa ta’a. Oomisha kana nan gorsa.

Qorichi kun yaala manaatiif akka tae yeroon barellee natti tole. Qoricha kana jia tokkoof fudhadheera, garuu erga kaapsulaa kana yeroo jalqabaaf fayyadamee booda akka na gargaaru natti dhagaame. Amma wanti hundinuu walitti dhiyeenyaan gaarii taeera, galata oomisha haaraa kanaaf.

Fayya dhiirotaa dafee akkan deebisu na gargaare qorichi gammachuu qofaadha. Duraan yeroo hunda hormoonota fudhachuu fi miidhaa isaanii dandamachuu qaba yoo tae, amma kun hin barbaachisu - humni koo waanuma jiruudha. Yeroo koorsii guutuu fi erga xumuramee booda walxaxiinsi tokkollee hin mul’anne. Oomisha kanaan quufeera.

Sadarkaa kennuu

Gatii 4.4
Qulqullina qaphxii 4.5
Salphaatti hojiirra oolchuu 4.7
Saffisa geejjibaa 4
Ispeesifikeeshiniiwwan 4.1
Caasaa 4.9
Qisaasama malee hojjechuu 4.5
4.4
Guyyaa maxxansaa

Eessaa bitachuu dandeenya?

Marsariitii ofiisaa irraa bitadhaa

Gaaffiiwwan Irra Deddeebiin Gaafataman

Excit gowwoomsaa dha?

Lakki kun gowwoomsaa miti. Omisha kana ilaallee ulaagaa qulqullinaa hunda kan guutudha.

Gamaaggamni hamaan kan Excit?

Lakki, oomisha kana irratti gamaaggama gadhee argachuu hin dandeenye.

Kana mana qorichaa irraa bitachuu nan danda'aa?

Lakki, manneen qorichaa oomisha kana hin gurguran.