Flekosteel

Flekosteel

Customer Rating: 4.7

Maali?

Flekosteel oomisha addaa kan ta’ee fi dhukkubbii dhukkuboota hedduu, fakkeenyaaf, arthrosis ykn osteochondrosis irraa kan ka’e dafanii ofirraa baasuuf carraa kan kennudha. Wantoonni uumamaa walnyaatinsa kanaa dabalataan dhiitauu maashaalee fi adeemsa inflammatory akka waliigalaatti ni dhabamsiisa.

Flekosteel oomisha uumamaa yoo tau, amalli isaa dhukkubsattoota dhukkuba osteochondrosis fi arthrosis qabaniif yaala bua qabeessa tae kan mirkaneessudha. Qaamonni adda addaa bu’aa balleessuu lafee dugdaa yeroo tokkotti saffisa meetaabolii dabaluu wajjin ni kennu. Kanarraa kan ka’e, deebi’ee dhaabuun gabatee lafee dugdaa ni uuma.
Bu’aan gaariin dhukkubsattootaaf dhufu guyyaa jalqabaa itti fayyadamanii booda ni mul’ata. Yoo koorsii guutuu xumurte, rakkoolee lafee dugdaa fi lafee dugdaa irratti mul’atan hedduu dhaabbataadhaan ofirraa baasuu dandeessa. Faayidaan dabalataa kanneen akka:

  • adeemsa fayyinaa bu’a qabeessa ta’e erga miidhaawwanii fi dhukkuboota adda addaa lafee fi lafee dugdaa keessatti mudateen booda;
  • balaa bu’aa badaa hin qabu. Qorannoon laaboraatooriiwwan idil-addunyaa hedduun yeroo hunda fayyadamuudhaan nageenya guutuu ta’e mirkaneessaniiru;
  • Oomisha keessatti wantoota uumamaa qofa fayyadamuu.

Bu’aa gaarii argachuuf qajeelfama oomishtootaa hordofuun gahaadha. Tokkoon tokkoon dhukkubsataa erga jalqabee guyyoota muraasa keessatti bu’aa gaarii akka argatu mirkanaa’a.

Flekosteel - Odeeffannoo
Maqaa oomishaa Flekosteel
Marsariitii ofiisaa www.Flekosteel.com
Biyya gurgurtaa meeshaalee Keeniyaa, Itoophiyaa
Manneen qorichaa keessatti argamuu Hin argamu
Saffisa geejjibaa 4-7 guyyoota
Kaffaltii Maallaqa ykn kaardii yeroo geejjibsiifamu
Marsariitii ofiisaa irratti argamuu danda'a Istookii keessa jira
Caasaa 100% uumamaa
Gamaaggama Maamiltootaa Qajeelaa

Walitti makamuu

Flekosteel oomisha guutummaatti nageenya qabuu fi wantoota uumamaa fi wantoota baala mukaa qofa irraa hojjetame dha. Biqiltoonni itti fayyadamnu naannoo ummata irraa fagootti kan walitti qabamu yoo ta’u, kunis waa’ee inzaayimii fi keemikaalli miidhaa geessisan akka hin jirre dubbachuuf nu dandeessisa.
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti itti fayyadamna?

Iskimiin Flekosteel fayyadamuu rakkoo hin of keessaa qabu. Qajeelfamni dhaabbata qorichaa idil-addunyaa kun kenne:
  1. Oomisha bakka rakkoon jirutti gogaa goge irratti dibachuu.
  2. Sochii sirnaan gogaa keessaa hamma guutummaatti xuuxamutti xuuxuu.
  3. Erga dibatanii booda sa’aatii 1f bishaaniin hin dhiqatinaa.
Akka qajeelfamaatti oomishni kun guyyaatti yeroo 3 gidduutti dibamuu qaba. Cimina dabaluun hin gorfamu, sababa balaa bu’aa faallaa uumuu irraa kan ka’e.
Array
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti hojjeta?

Flekosteel qoricha addunyaa maraa yoo tau, kunis dhiibbaa walxaxaa qaama dhukkubsataa irratti qabuun kan dhufudha. Wantoota uumamaa erga liqimfamanii booda:
  • sadarkaa dhukkubbii lafee fi lafee dugdaa haalaan hir’isuu;
  • haaromsa lafee saffisaan jalqabuu mirkaneessuu;
  • yeroo gabaabaa keessatti cimina dhukkubbii maashaalee hir’isuu;
  • adeemsa inflammatory ifa ta’e dafee balleessuu danda’a.
Amaloonni dhiyaatan kanneen qofa miti. Tarreen guutuun qaphxii warshaa irratti agarsiifameera.

Agarsiisa itti fayyadama

Dhukkubbii lafee dugdaa fi lafee dugdaa ittisuuf qoricha gaarii tae keessaa Flekosteel qoricha gaarii tae keessaa isa tokkodha. Amaloonni fayyisuu jedhaman adeemsi inflammatory fi rakkoolee biroo sirna maashaalee lafee waliin walqabatan yoo jiraatan fayyadamuu agarsiisa.

Faallaa agarsiisuu

Flekosteel oomisha nageenya qabuu fi faallaa hin qabneedha. Qorannoon kilinikaa fi laabraatoorii gosoota umurii kamiyyuu osoo hin ilaalin gosoota dhukkubsattoota hundaan fayyadamuu akka dandaan mirkaneessee jira.

Gamaaggama ogeessaa

Flekosteel guddina sadarkaa olaanaa dhaabbilee qorichaa idil-addunyaa adda duree yoo tau, analoogii hin qabu. Amaloonni addaa kan ta’an wantoota uumamaa qofa fayyadamuu irraa kan ka’edha. Omishni kun gogaa keessa erga xuuxee booda battalumatti ni caccaba, yeroo tokkotti bakka rakkoon jiru irratti dhiibbaa qaba.

Gamaaggama Maamiltootaa

Waggoota hedduudhaaf dhukkuba osteochondrosis ishee loluuf carraaqqii guddaa goote, garuu imala hedduu gara mana yaalaa fi walaansi qaalaaa tae buaa tokkollee hin argamsiisne. Jia tokko dura beeksisa Flekosteel jedhu interneetii irratti argeen qorachuuf murteesse. Guyyoota 30 qofa keessatti dhukkubbiin koo guutummaatti kan bade siʼa taʼu, fayyaan koo waliigalaa fooyyaʼeera.

Anaaf ammoo malawwan dhukkubbii hir’isuuf gargaaran hundi wal’aansa walxaxaa malee bu’aa sirrii hin kennan. Haa tau malee Flekosteel seera kanaan ala taa. Osoo namni tokko natti himee, torban muraasa keessatti dhukkuba osteochondrosis ofirraa baasuu akka dandeessu gonkumaa hin amanu ture. Garuu shaakala mataa kootii kana mirkaneesse. Kanaaf itti fayyadamuun gatii qabaachuu fi dhiisuu isaa yaadi.

Flekosteel anaaf fayyina dhugaa taeera. Ani ogummaadhaan fiigicha irratti ogeessa ispoortii waanan taeef rakkoon maashaalee baayee hubatamaadha. Haa ta’u malee, kiriimiin adda addaa fi malawwan biroo bu’aa gaarii hin kennan. Qorichi Flekosteel guutummaatti adda - buaan gaariin jalqabaa guyyaa 3ffaa duraanuu mulate.

Sadarkaa kennuu

Gatii 4.8
Qulqullina qaphxii 4.9
Salphaatti hojiirra oolchuu 4.9
Saffisa geejjibaa 4.3
Ispeesifikeeshiniiwwan 4.5
Caasaa 4.6
Qisaasama malee hojjechuu 4.9
4.7
Guyyaa maxxansaa

Eessaa bitachuu dandeenya?

Marsariitii ofiisaa irraa bitadhaa

Gaaffiiwwan Irra Deddeebiin Gaafataman

Flekosteel gowwoomsaa dha?

Lakki kun gowwoomsaa miti. Omisha kana ilaallee ulaagaa qulqullinaa hunda kan guutudha.

Gamaaggamni hamaan kan Flekosteel?

Lakki, oomisha kana irratti gamaaggama gadhee argachuu hin dandeenye.

Kana mana qorichaa irraa bitachuu nan danda'aa?

Lakki, manneen qorichaa oomisha kana hin gurguran.