GlucoPRO

GlucoPRO

Customer Rating: 4.3

Maali?

GlucoPRO dabalata nyaataa sadarkaa sukkaara dhiigaa tasgabbeessuuf gargaarudha. Akka WHO jedhutti dhukkubni sukkaaraa yeroo ammaa dhukkuboota baay’inaan mul’atan keessaa isa tokko. Rakkoon paatolojii kanaan dhufu lubbuu namaa galaafachuu danda’a. Kanaafuu dhukkubsattoonni dhukkuba sukkaaraa GlucoPROn sadarkaa sukkaara dhiigaa isaanii isa sirrii ta’e eeguu qabu.

GlucoPRO - Odeeffannoo
Maqaa oomishaa GlucoPRO
Marsariitii ofiisaa www.GlucoPRO.com
Biyya gurgurtaa meeshaalee Keeniyaa, Itoophiyaa
Manneen qorichaa keessatti argamuu Hin argamu
Saffisa geejjibaa 4-7 guyyoota
Kaffaltii Maallaqa ykn kaardii yeroo geejjibsiifamu
Marsariitii ofiisaa irratti argamuu danda'a Istookii keessa jira
Caasaa 100% uumamaa
Gamaaggama Maamiltootaa Qajeelaa

Walitti makamuu

GlucoPRO wantoota uumamaa qofa of keessaa qaba:
 • Gaynoosteemaa. Biqiltuun kun jiinsii kibbaa jedhama. Wantoota hamma kolestroolii gadi buusuuf gargaaran of keessaa qaba. Kanaafuu, kolestroolii olka’aa, dhukkuba sukkaaraa, furdina garmalee fi dhukkuboota kaleetiif qophiin gynostemma irratti hundaa’e ni gorfama.
 • Gogaa ciniinsuu. Biqiltuun uumamaa kun antioxidants hedduu qaba. Summii balleessuuf, hojii ittisa qaamaa guddisuuf, akkasumas hojii onnee fooyyessuuf barbaachisoodha. Gogaan ciniinsuus amaloota farra inflammatory cimaa qaba.
 • Gurmar. Biqiltuu ol ba’uu fi baalli isaa qoricha hedduu keessatti kan ooludha. Gurmaar dhukkuba sukkaaraa gosa 1ffaa fi gosa 2ffaa yaaluun garmalee bua qabeessa waan taeef dhukkubsattoota dhukkuba sukkaaraatif qoricha ajaaibaati. Wanti kun qaama keessatti insuliinii dabaluudhaan hamma sukkaara dhiigaa gadi buusa.
 • Vitamin E. Antioxidant cimaa qaama keessaa free radicals kan balleessudha. Vitamin E carraa dhiigni dhangala’uu fi rakkoolee biroo dhukkuba sukkaaraa wajjin walqabatan ni dhabamsiisa.
 • Vitamin C. Qaamni kun sirna ittisa qaamaa kan cimsuu fi ulfaatina qaamaa garmalee kan loludha. Akkasumas seelii miidhameef jireenya haaraa kenna.
 • Zinkii fi maagniziyeemii. Albuudoonni barbaachisoo ta’an kun sirna narviif faayidaa guddaa qabu. Akkasumas dhukkuboota meetaabolii ni ittisu.
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti itti fayyadamna?

GlucoPRO guyyaatti al 3 kaapsulaa 2 fudhachuun ni gorfama. Qorichi nyaata waliin fudhatamuu qaba. Turtiin koorsii gorfamu guyyoota 30 dha. Bu’aa kana guddisuuf, dabalataan seera bu’uuraa nyaata sirrii ta’e hordofuu fi yeroo hunda sochii qaamaa adda addaa raawwachuun ni gorfama.
Array
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti hojjeta?

Qoricha kana fudhachuun:
 • oomisha insuliinii dabaluu;
 • foyya’iinsa onnee;
 • miira seelonni insuliinii irratti qaban dabaluu;
 • dhukkuba sukkaaraa booda rakkoolee mudatan ittisuu;
 • qaama guluukoosii olka’aa irraa eeguu;
 • kalee fi xannacha deebisanii dhaabuu;
 • meetaabolizimii kaarboohayidireetii idileessuu;
 • hamma sukkaara dhiigaa tasgabbeessuu;
 • Soorata adeemsa meetaabolii hundaaf.

Agarsiisa itti fayyadama

Qorichi kun yeroo mallattoon dhukkuba sukkaaraa ijoo: dheebuu, beela, ulfaatina qaamaa tasa hir’isuu, fincaan baay’ee fi kkf mul’atu fudhatamuu qaba.

Faallaa agarsiisuu

Dabalataan nyaataa kun faallaa fi miidhaa cinaa hin qabu.

Gamaaggama ogeessaa

Dhukkubsattoota kootiif qoricha sana qofa gorsa, bu’a qabeessummaan isaanii qorannoowwan hedduudhaan mirkanaa’eera. Qorichi sun GlucoPRO jedhama. Nageenya qofa osoo hin taane, dabalata soorataa bua qabeessa taee fi gosa dhukkuba sukkaaraa kamiyyuu keessatti buaa barbaadamu galmaan gauuf wabii taa.

Gamaaggama Maamiltootaa

Gaaf tokko mallattoon dhukkuba sukkaaraa adda addaa na mudachuu jalqabe. Kunis gargaarsa ogeessa fayyaa akkan barbaadu na kakaase. Doktooronni fayyaa koo akkamitti akka kunuunsu gorsa tokko tokko naaf kennan, garuu kana caalaa waanan barbaade. Kanaaf qoricha bua qabeessa tae kan hamma sukkaara dhiiga koo toatu barbaaduu jalqabe. GlucoPRO meeshaa akkasii tae. Erga kaapsulaa kana fudhachuu jalqabee hammi sukkaara dhiiga kootii tasgabbaaaa dhufeera. Akkasumas yeroon adeemsa wal’aansaa addaan kutullee bu’aan argame ni eegama.

Waggoota hedduudhaaf dhukkuba sukkaaraa gosa 2ffaa qabadheen jiraachaa ture. Qajeelfama kenname hordofee sukkaara dhiiga koo akka tasgabbaauuf rakkadhus, ammas sababa dhukkuba sukkaaraatiin rakkoon na mudate. Jireenyi koo guutummaatti kan jijjiirame erga kaapsulaa GlucoPRO fudhachuu jalqabee booda qofa. Amma sukkaara dhiiga koo yeroon safaru yeroo hunda bu’aa gaarii nan arga.

Doktarichi xannacha sombaa koo sirnaan akka hin hojjenne yommuu natti himu baayʼeen rifadhe. Dhukkubni sukkaaraa rakkoo fayyaa biroo hedduu fiduu akka dandau nan beeka. Kanaaf, wanta hamma sukkaara dhiiga koo toʼachuuf na gargaaru barbaadaa ture. Yeroon dabalata barbaadaa ture, waaee GlucoPRO gamaaggama gaarii hedduu dubbise. Dabalata nyaataa kana guyyaa guyyaan fudhachuu waanan jalqabeef hammi sukkaara dhiiga kootii tasgabbaaaa dhufe.

Sadarkaa kennuu

Gatii 4.9
Qulqullina qaphxii 5
Salphaatti hojiirra oolchuu 4.9
Saffisa geejjibaa 4.4
Ispeesifikeeshiniiwwan 4.6
Caasaa 4.6
Qisaasama malee hojjechuu 5
4.8
Guyyaa maxxansaa

Eessaa bitachuu dandeenya?

Marsariitii ofiisaa irraa bitadhaa

Gaaffiiwwan Irra Deddeebiin Gaafataman

GlucoPRO gowwoomsaa dha?

Lakki kun gowwoomsaa miti. Omisha kana ilaallee ulaagaa qulqullinaa hunda kan guutudha.

Gamaaggamni hamaan kan GlucoPRO?

Lakki, oomisha kana irratti gamaaggama gadhee argachuu hin dandeenye.

Kana mana qorichaa irraa bitachuu nan danda'aa?

Lakki, manneen qorichaa oomisha kana hin gurguran.