Matcha slim

Matcha slim

Customer Rating: 4.4

Maali?

Matcha slim furmaata uumamaa ulfaatina hirisuuf gargaaru cimaadha. Buaa qorannoo yeroo dheeraa fi ulfaataa Inistiitiyuutii Saayinsii fi Teeknooloojii Nyaataa Melboorn keessatti taasifameedha. Ogeeyyiin soorataa adda duree ta’an foormulaa addaa kan wantoota bu’a qabeessa, fayya qabeessaa fi nageenya qaban kan cooma gogaa jalaa gubuu qofa osoo hin taane, qaamni akkaataa sirnaan meetaabolii gochuu danda’u “barsiisuu” danda’u of keessaa qabu uumuu danda’aniiru. Kanarraa kan kae, kun dhugaatii kana dhuguudhaan torban 4 qofa keessatti lakkoofsa qallaaa, toonii tae galmaan gauuf, seeliilaayitii fi kg 10-15 ofirraa baasuu, akkasumas buaa argame yeroo dheeraaf akka cimsitu si dandeessisa, kunis nyaatadhaan wabii hin taane fayyaadhaaf balaa kan qabuu fi sochii qaamaa kan nama dadhabsiisu, yeroo tokko tokko kan nama dadhabsiisu. Matcha slim, gama biraatiin, buaa gaarii salphaatti fi jijjiirama hundee jireenyaa gochuuf of dirqisiisuun wabii taa.

Matcha slim - Odeeffannoo
Maqaa oomishaa Matcha slim
Marsariitii ofiisaa www.Matcha slim.com
Biyya gurgurtaa meeshaalee Keeniyaa, Itoophiyaa
Manneen qorichaa keessatti argamuu Hin argamu
Saffisa geejjibaa 4-7 guyyoota
Kaffaltii Maallaqa ykn kaardii yeroo geejjibsiifamu
Marsariitii ofiisaa irratti argamuu danda'a Istookii keessa jira
Caasaa 100% uumamaa
Gamaaggama Maamiltootaa Qajeelaa

Walitti makamuu

  • Match leaf extract - madda uumamaa antioxidants, fedhii nyaataa garmalee ukkaamsa, marsaa dhiigaa ni fooyyessa, saffisa cooma gubuu ni dabala, oomisha anniisaa ni dabala.
  • Taurine - sirna narvii ni cimsa, sababoota dhiphina irraa eegumsa fooyya’aa ta’eef gumaacha, hirriba idilee deebisa, hirriba dhabuu ni salphisa, haala saayikoo-miiraa tasgabbeessa, miira fooyyessa, kallattiin meetaabolii lipidii keessatti hirmaata.
  • Loomiin baafame - adeemsa meetaabolii ni saffisiisa, oomisha inzaayimoota bullaa’insa nyaataa ni fooyyessa, sochii tiruu, kalee fi garaachaa akka idileetti taasisa, oomishaalee balfa manca’an dafee akka balleessan gargaara.
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti itti fayyadamna?

Budaa kanastaa 1 bishaan bullaaaa 150 ml keessatti bulbulamuu qaba, daqiiqaa 5-7f haa bishaan itti naqee, sirriitti walitti makuu qaba. Dhugaatii kana guyyaatti al tokko ganama ciree nyaachuu daqiiqaa 20-30 dura dhuguun ni gorfama. Torban 4f adeemsa kana irra deebi’uun barbaachisaadha.
Array
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti hojjeta?

Qorichi kun suuta suutaan qaama kan miidhu yoo tau, yeroowwan barbaachisoo 4 irratti raabsama.
  • torban 1. Fedhii nyaataa garmalee ukkaamsuun ni jira. Sirni narvii ni deebia, dhiibbaa hamaa dhiphina, fayyadama alkoolii, tamboo, soorata madaalawaa hin taane, fayyadama gosoota qoricha murtaaaniin ni dadhaba. Hirribni ni fooyya’a, miirrii ni ol ka’a.
  • Torban 2ffaa. Dhangala’aan garmalee qaama isaanii keessaa ni baafama, akkasumas summiiwwanii fi maaykiroo-orgaanizimoota laafaa ta’an kanneen qaamolee keessoo hunda summii godhanii akka idileetti akka hin hojjenne dhorkan. Bullaa’insi nyaataa ni fooyya’a, assimilation micronutrients nyaata irraa dhufan.
  • torban 3. Coomni gogaa jalaa keessaa baafamee gara tishuu maashaatti erguun ni saffisiisa, bakka itti gubatu, anniisaa guddaa jireenya sochii qabuuf barbaachisu uuma. Oomishtummaan ni dabala, sochiin sammuu ni fooyya’a.
  • torban 4. Meetaaboliizimii kaarboohayidireetii sirrii ta’e ni deeggara. Kaalorii nyaata waliin liqimfamu hundi kuusaa laayibara gogaa jalaa fi naannoo ​​ qaamolee keessaa (cooma garaachaa) keessatti osoo hin kuufamin gara anniisaatti jijjiirama. Kunis bu’aa gaarii yeroo dheeraaf sirreessuu fi deebi’ee ulfaatina qaamaa akka hin daballe si dandeessisa.

Agarsiisa itti fayyadama

Qorichi kun sadarkaa furdina qaamaa kamiyyuu irratti ulfaatina hirisuuf kan oolu yoo tae, ulfaatina qaamaa garmalee, seeliilaayitii, anniisaa dabaluu, bullaainsa nyaataa fooyyessuu, meetaabolii saffisiisuu, qaama guutuu fooyyessuu yoo barbaaddan, keessumaa gogaa, rifeensaafi miila qulqulleessuu yoo barbaaddan qaama summii, hojii kalee, tiruu fi garaacha fooyyessuu.

Faallaa agarsiisuu

Qorichi kun daa’imman umuriin isaanii waggaa 18 gadi ta’e, dubartoota ulfaa, haadholii harma hoosisan, namoota dhuunfaan qaamolee murtaa’oo qaama isaa uumuu danda’an, kanneen dhukkuba yeroo dheeraa ujummoo garaachaa qabaniif akka fayyadaman hin gorfamu.

Gamaaggama ogeessaa

Qoricha ulfaatina qaamaa hirisuuf gargaaru battalumatti osoo hin taane, suuta suutaan ilaaluu dandauu kootti baayeen gammada. Kunis qaamni ulfaatina hirisuun akka hin miidhamneef, kunis akka isaaf dhiphina tauun isaa ifaadha, akkasumas karaa haaraa soorata xuuxuu barachuu akka dandauuf barbaachisaadha. Matcha slim qaamni cooma gahumsaan xuuxuu akka dandau taasisa: guyyaa roobaadhaaf yeroo biraatti dabarsuu osoo hin taane, battalumatti akka madda anniisaa gaarii taetti fayyadamuu. Dhugaatiin kun araada kan hin qabne, miidhaa cinaa kan hin qabne, qaamoleen isaa hundi of eeggannoodhaan kan qoratamanii fi adeemsa ulfaatina hirisuu keessatti faayidaa mirkanaae kan qaban tauu ibsameera.

Gamaaggama Maamiltootaa

Miaan isaa baayee kan hin baratamne yoo tau, garuu namatti tola. Buna dhiisee ciree dura dhuge. Akka gaariitti jajjabeessa, guyyaa guutuu sochiirra ture. Kiloo 11 hirise, kunis hin eegne. Buaa kanaan baayeen gammada.

Daawwitii keessatti of ilaaleen dhumarratti bareedina qallaaa tokkon arga. Meeshaan kun ajaaiba! Ulfaatina qaamaa qofa hirise, kiiloowwan kanaan duraa waggaa tokkoof jechuun ni dandaama natti hin deebian. Kanaafuu nyaanni sun tokkollee hin hojjenne. Yoo ulfaatina hirisuuf waan tokko filatte, sana booda isa qofa.

Ulfaatina qaamaa hirisuu qofa osoo hin taane, maashaa hirisuu dhabuun koo natti tole. Yeroo baayyee hundumaa booda maashaaleen ni gogu. Kun asitti hin taane. Kun dhugaatii kanaaf bonasii dabalataa akka taettin ilaala.

Sadarkaa kennuu

Gatii 4.1
Qulqullina qaphxii 4.2
Salphaatti hojiirra oolchuu 4.4
Saffisa geejjibaa 4
Ispeesifikeeshiniiwwan 4.9
Caasaa 4.6
Qisaasama malee hojjechuu 4.2
4.3
Guyyaa maxxansaa

Eessaa bitachuu dandeenya?

Marsariitii ofiisaa irraa bitadhaa

Gaaffiiwwan Irra Deddeebiin Gaafataman

Matcha slim gowwoomsaa dha?

Lakki kun gowwoomsaa miti. Omisha kana ilaallee ulaagaa qulqullinaa hunda kan guutudha.

Gamaaggamni hamaan kan Matcha slim?

Lakki, oomisha kana irratti gamaaggama gadhee argachuu hin dandeenye.

Kana mana qorichaa irraa bitachuu nan danda'aa?

Lakki, manneen qorichaa oomisha kana hin gurguran.