Spasmalir

Spasmalir

Customer Rating: 4.5

Maali?

Spasmalir dhukkubbii lafeef dibata bu’a qabeessa. Qorichi kun bifa salphaa fi urgaa namatti tolu qaba. Dibachuuf salphaa fi dafee gogaa keessatti xuuxa.
Fayyadamni Spasmalir dhukkuba osteochondrosis, osteoarthritis fi osteoporosis milkaainaan akka dandamattan isin dandeessisa. Sababa dibata kana yeroo hunda fayyadamuu irraa kan ka’e mallattoon dhukkubbii baay’ee hir’isuu fi adeemsi diigumsaa addaan cituu mirkanaa’a. Dibanni kun hojiiwwan qaama haaromsuus ni kakaasa.

Spasmalir - Odeeffannoo
Maqaa oomishaa Spasmalir
Marsariitii ofiisaa www.Spasmalir.com
Biyya gurgurtaa meeshaalee Keeniyaa, Itoophiyaa
Manneen qorichaa keessatti argamuu Hin argamu
Saffisa geejjibaa 4-7 guyyoota
Kaffaltii Maallaqa ykn kaardii yeroo geejjibsiifamu
Marsariitii ofiisaa irratti argamuu danda'a Istookii keessa jira
Caasaa 100% uumamaa
Gamaaggama Maamiltootaa Qajeelaa

Walitti makamuu

Qabiyyeen qoricha kanaa wantoota uumamaa qofa of keessatti qabata:
 • Arnica gaaraa. Faayidaan arnica gaaraa dhukkubbii dhukkuba arthritis fi miidhaan ispoortii wajjin walqabatee dhufu irraa boqonnaa kan kennu tauu isaati. Biqiltuun kun yeroo bakka tokkotti dibamu dhukkubbii irratti dhiibbaa gaarii qabaachuu danda’a.
 • Qulqulluu Yohaannis. Biqiltuun kun farra baakteeriyaa fi fayyisuu isaatiin beekama. Dhukkubbii miidhaan qaamaa irra gahe salphisuuf gargaara. Dhukkubbii, aarii fi garmalee miira namaa kakaasuufis ni fayyada. Wort Qulqulluu Yohaannis garaa kaasaa, dhiita’uu fi miidhaan lafee dugdaa dhabamsiisuuf fayyadama.
 • Meentoolii uumamaa kiristallisa. Qaamni kun dhukkubbii fi inflammation salphisuuf qoricha uumamaa bua qabeessa taedha. Keessattuu Menthol dhukkuba osteoarthritis jedhamuuf ni fayyada. Bu’a qabeessummaa kiriimichaa kan dabalu yoo ta’u, akka farra inflammatory agent ta’ee hojjeta.
 • Kaafooraa. Qaamni kun bu’aa antiseptic local anesthetic fi farra inflammatory qaba. Keessattuu kaampooriin mallattoolee wal’aansa lafee fi miidhaa maashaalee irratti bu’a qabeessa.
 • Magariisa qorraa. Biqiltuun bara baraa kun wantoota qaama irratti dhiibbaa gaarii qaban hedduu of keessaa qaba. Qabiyyee qoricha kanaa keessatti magariisa qorraa argamuun inflammation irraa boqonnaa, bu’aa waliigalaa tasgabbeessuu, dhukkuba lafee ittisuu fi salphaatti kaalsiyeemii xuuxuu ni kenna.
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti itti fayyadamna?

Bu’aa barbaadame galmaan ga’uuf qajeelfama armaan gadii hordofi:
 1. Dibataan kun fiixee qubaa irratti dibachuun naannoo rakkoo jiru sochii geengoo ta’een suuta dhiqachuu qaba.
 2. Adeemsi kun guyyaatti yeroo 2 irra deebi’amuu qaba.
 3. Kiriimiin kun gogaa qulqulluu fi goggogaa qofa irratti dibamuu dandaa.
 4. Dibaabni sa’aatii tokko keessatti gogaa keessatti xuuxama.
Turtiin koorsii gorfamu guyyoota 30 dha.
Array
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti hojjeta?

Fayyadamni Spasmalir akka armaan gadii si dandeessisa:
 • marsaa dhiigaa kaapsulaa lafee fooyyessuu;
 • summii giddu galeessa gochuu fi balleessuu;
 • adeemsa meetaabolii kaapsulaa lafee keessatti normalize gochuu;
 • adeemsa daddarbaa dhabamsiisuu.
Qorichi kun ittisa fayyaatiinis fayyadamuun ni danda’ama. Dibataan kun lafeen lafee qallachuu, lafee dugdaa fi adeemsa diigaa biroo sirna maashaalee fi lafee keessatti raawwatamu ittisuuf kan ooludha.

Agarsiisa itti fayyadama

Sababni yeroo hunda Spasmalir itti fayyadamuuf rakkoolee akkasii:
 • dhukkuboota inflammatory fi degenerative sirna maashaalee fi lafee;
 • madaa tishuu lallaafaa ruumatikii;
 • pathologies sirna maashaalee fi lafee;
 • dhukkubbii lafee sochii qaamaa cimaatiin dhufu.
 • dhiibbaa miidhaan qaamaa fi buqqa’uu.

Faallaa agarsiisuu

Kun qophii uumamaa yoo tau, wantoota miidhaa cinaa fiduu dandaan kan hin qabnedha. Garuu yeroo jalqabaaf kiriimicha fayyadamuu dura, walnyaatinsa isaa qorachuun qaamoleen alarjii dhuunfaa fiduu dandaan akka hin jirre mirkaneessuun ni gorfama.

Gamaaggama ogeessaa

Yeroo hunda dhukkubsattoota kootiif Spasmalir gorsa. Filannoon kun kan uumame qoricha uumamaa umurii kamiyyuu dhukkubbii lafee hirisuu dandau tauu isaati. Kana malees, kiriimiin kun buaa yeroo dheeraa qaba.

Gamaaggama Maamiltootaa

Jilba koo irratti jijjiiramni gaariin erga kiriimii kana fayyadamee booda hubadheera. Keessumaa, adeemsa lamaan jalqabaa booda dhukkubbii namatti hin tolle irraa narra gaʼuu dandaʼeera. Booda ispoortii erga taphadhee booda dhiitaʼuu dhiise. Kireemiin Spasmalir dhuguma buaa barbaadamu fida jedheen amanuun dandaa.

Waggoota darban keessa haalli koo hammaataa dhufe, dhukkubbiin lafee fi maashaalee natti dhagaʼama ture. Wanti na gargaare hin jiru. Zayitiin ejersaa fi looshiniin soodiyeem beenzoweet akka fayyadaman gorfamaniiru, garuu sunilleen hin gargaarre. Dhaabbata koo keessatti namni wajjin hojjedhu tokko waaee kiriimii Ispaasmalir dhukkubbii jilbaa fi dhiitauu natti himeen bitachuuf murteesse. Waan ajaaibaati! Dibatichi dhukkubbii sana battalumatti jechuun ni danda’ama akka balleessuuf gargaareera.

Darbee darbee dhukkubbiin lafee cimaan natti dhagaʼama ture. Akkasumas inflammation cimaan isaan waliin ture. Lafeen koos sirnaan ala ture. Hunda caalaa immoo ogeessi miidhaa qaamaa (traumatologist) tokkollee na gargaaruu hin dandeenye. Gaaf tokko waaee dibata Ispasmalir jiraachuu isaa baruun koo gaariidha. Dhukkubbii lafee kanaaf waan kana caalu argee hin beeku. Kanaaf namoota rakkoon walfakkaataan isaan mudatuuf baayeen gorsa. Bu’aan barbaadamu battalumatti jechuun ni danda’ama.

Sadarkaa kennuu

Gatii 4.6
Qulqullina qaphxii 4.7
Salphaatti hojiirra oolchuu 4.9
Saffisa geejjibaa 4.1
Ispeesifikeeshiniiwwan 4.3
Caasaa 4.6
Qisaasama malee hojjechuu 4.7
4.6
Guyyaa maxxansaa

Eessaa bitachuu dandeenya?

Marsariitii ofiisaa irraa bitadhaa

Gaaffiiwwan Irra Deddeebiin Gaafataman

Spasmalir gowwoomsaa dha?

Lakki kun gowwoomsaa miti. Omisha kana ilaallee ulaagaa qulqullinaa hunda kan guutudha.

Gamaaggamni hamaan kan Spasmalir?

Lakki, oomisha kana irratti gamaaggama gadhee argachuu hin dandeenye.

Kana mana qorichaa irraa bitachuu nan danda'aa?

Lakki, manneen qorichaa oomisha kana hin gurguran.