ST Heart

ST Heart

Customer Rating: 4.5

Maali?

ST Heart dabalata nyaataa uumamaa yoo ta’u, hojii sirna onnee fi ujummoolee dhiigaa qaama nama hunda keessatti haalaan fooyyessuu danda’a. Gargaarsa kompileeksii vitaaminiitiin, guyyoota jalqabaa erga koorsii jalqabee booda, tasgabbiin hojii onnee ni dhaga’ama, carraan dhiigni dhangala’uu ni hir’ata. Kanaanis daftee ofitti amanamummaa horachuu, galma haaraa kaa’uu fi milkaa’inaan galmaan gahuu dandeessa.

ST Heart meeshaa sirna onnee gahumsa dhuunfaa idileessuuf gargaarsa guddaa kennudha. Faayidaan inni guddaan miidhaa cinaa, akkasumas walnyaatinsa isaa dhabuudha. Kanneen dabalataa kanneen akka:

  • qaamolee dabalata nyaataa sanaaf alarjii hin qabu;
  • sirna onnee fi ujummoolee dhiigaa guutuu akka waliigalaatti battalumatti normalize gochuu;
  • gatii gatii madaalawaa;
  • Buaan argame ofumaan ni sirreeffama.

Ogeeyyiin qorichaa sadarkaa idil-addunyaa lammiilee umriin isaanii waggaa 30 ol ta’e gosoota hundaan dabalata soorataa dhiyaate fudhachuun faayidaa akka qabu ni akeeku. Galata kanaan sadarkaa hojii onnee idilee ta’e eeguu fi carraa dhibee dhiigaa hir’isuun kan danda’amu yoo ta’u, kunis ofumaan carraa infarkii maayookaardiyaa fi keessumaa dhiigni sammuu keessatti dhangala’uu hir’isa.

ST Heart - Odeeffannoo
Maqaa oomishaa ST Heart
Marsariitii ofiisaa www.ST Heart.com
Biyya gurgurtaa meeshaalee Keeniyaa, Itoophiyaa
Manneen qorichaa keessatti argamuu Hin argamu
Saffisa geejjibaa 4-7 guyyoota
Kaffaltii Maallaqa ykn kaardii yeroo geejjibsiifamu
Marsariitii ofiisaa irratti argamuu danda'a Istookii keessa jira
Caasaa 100% uumamaa
Gamaaggama Maamiltootaa Qajeelaa

Walitti makamuu

ST Heart walnyaatinsa isaatiin qoricha adda taedha. Kunis baay’inaan kan ta’eef, dabalata nyaataa kun biqiltoota uumamaa irraa baafamanii fi wantoota itti makaman qofa kan of keessaa qabu ta’uu isaati, osoo qaamolee keemikaalaa fi sinteetikii hin dabalamiin. Kunis waliin ta’uun yeroo gabaabaa keessatti bu’aa gaarii akka lakkaa’an isin dandeessisa. Tokkoon tokkoon wantootaa jalqaba summii dhabuu isaaniif qorannoo laabraatoorii gadi fageenya qabu kan raawwatamu yoo ta’u, sana booda qofa walnyaatinsa sanatti dabalama.
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti itti fayyadamna?

Koorsii galmee xiqqaan gorfamu guyyoota kaalaandarii 30 dha. Itti fayyadamni akkaataa iskimii qofaan kan raawwatamu yoo tau, kunis qajeelfama keessatti dhiyaateera - tokkoon tokkoon qaphxii jalqabaa keessatti argama. Qaawwa akka hin hayyamne baay’ee gorfama.
Array
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti hojjeta?

ST Onneen qaama dhukkubsataa irratti dhiibbaa walxaxaa qaba. Erga liqimfamee booda battalumatti addaan bahuun kan mul’atu yoo ta’u, itti aansuunis fudhatoota barbaachisoo ta’an kanneen hojii sirna marsaa dhiigaa fi keessumaa onnee irratti dhiibbaa geessisan irratti dhiibbaa qaba. Walumaagalatti, kun anniisaa haaraa battalumatti akka olka’u wabii ta’ee bu’aa gaarii bu’aa argamsiisu.

Agarsiisa itti fayyadama

Dabalata soorataa addaa qoricha addunyaa maraa kan dhiirota rakkoo qabaniif gorfama:
  • dhiibbaa dhiigaa olka’uu;
  • hafuura baafachuu;
  • sababii dadhabbiin yeroo hin murtoofneef dhimmamuu dhabuun yeroo hunda jiraachuu.
Sababa yeroo hunda fayyadamuu irraa kan ka’e fayyaa waliigalaa irratti fooyya’iinsi ariifataa, qulqullina jireenyaa fooyya’aa fi bu’aa gaarii biroo ni mul’ata. Yeroo hunda haala gaarii irra jiraachuuf kaayyoo ittisaaf itti fufiinsaan fudhachuun cimsee gorfama.

Faallaa agarsiisuu

ST Heart faallaa kan hin qabne yoo ta’u, kunis gabaasa qorannoowwan laabraatoorii walabaa adda addaa irraa kan maddedha. Wanti ijoo ta’e dhukkubsattoonni itti fayyadamuu danda’uu isaaniiti, dhukkuboonni yeroo dheeraa fi paatolojiiwwan biroo hedduun yoo jiraatanillee. Dabalataan soorataa kun oomisha uumamaa guutummaatti miidhaa hin qabnee fi yeroo hunda fayyadamuun araada kan hin qabneedha.

Gamaaggama ogeessaa

ST Heart guddina addaa dhaabbilee qorichaa idil-addunyaa adda dureedha. Meeshaalee ammayyaa fi teeknooloojiiwwan sadarkaa olaanaatti fayyadamuu irraa kan ka’e dhukkubsataan rakkoo onnee qabu tokkoon tokkoon isaa yeroo gabaabaa keessatti bu’aa wal’aansaa akka argatu wabii qaba. Agarsiistota walitti makuuf koorsii hedduu fayyadamuun ni gorfama. Fayyadamni ittisaa dabalataa akka fedhii keessaniitti.

Gamaaggama Maamiltootaa

Dhiheenya kana, hafuura kutuun sababa irraa kan ka’e akka hin jirre, fi osoo homaa hin godhin illee akka hin jirre hubachuu jalqabeera. Qorannoon taasifame hammi kolestroolii hamaa tauu agarsiise. ST Heart qorachuuf murteesseen xiqqoo hin dhabne. Buaan gaariin jalqabaa guyyoota muraasa keessatti mulateera. Meeshaan kun miidhaa cinaa hin fidu.

Dabalataan soorataa kun dhuguma hojii sirna onnee fi ujummoolee dhiigaa guddisuuf gargaara. Dozaajii murteessuu irratti rakkoon hin jiru, ta’uus hin danda’u. Anaaf ST Heart gosa isaa keessaa isa hunda caaludha. Nama humnaa fi humna guddaa deebisee argachuu barbaadu kamiifuu, rakkoo onnee bara baraan ofirraa baasuuf nan gorsa.

Waaee ST Heart wanti ani jaalladhu baayee fayyadamuu isaati. Bu’aa barbaadamu galmaan ga’uuf adeemsa galmee addaan kutuu dhiisuun gahaadha. Duraanis koorsii biraa ofitti himeen ture - amma kaayyoo ittisaa qofaaf. Rakkoo fayyaa dafee furuun ni dandaama jedhee yaadee hin beeku, akkasumas gara wiirtuuwwan yaalaa osoo hin deemin.

Sadarkaa kennuu

Gatii 4.8
Qulqullina qaphxii 4.9
Salphaatti hojiirra oolchuu 4.9
Saffisa geejjibaa 4.3
Ispeesifikeeshiniiwwan 4.5
Caasaa 4.6
Qisaasama malee hojjechuu 4.9
4.7
Guyyaa maxxansaa

Eessaa bitachuu dandeenya?

Marsariitii ofiisaa irraa bitadhaa

Gaaffiiwwan Irra Deddeebiin Gaafataman

ST Heart gowwoomsaa dha?

Lakki kun gowwoomsaa miti. Omisha kana ilaallee ulaagaa qulqullinaa hunda kan guutudha.

Gamaaggamni hamaan kan ST Heart?

Lakki, oomisha kana irratti gamaaggama gadhee argachuu hin dandeenye.

Kana mana qorichaa irraa bitachuu nan danda'aa?

Lakki, manneen qorichaa oomisha kana hin gurguran.