X-Loss Control

X-Loss Control

Customer Rating: 4.7

Maali?

X-Loss Controln kaapsulaa idilee fakkaatu kan waan baayee hojjechuu dandauudha. Kompileeksiin vaayitaamiin kun sirna ittisa qaamaa cimsuu fi hojii ujummoo garaachaa idileessuudhaan ulfaatina garmalee saffisaan hirisuu dandaa. Dabalataan nyaataa qaama namaa irratti dhiibbaa walxaxaa qaba.

X-Loss Control dabalata soorataa addaa kan akka waliigalaatti ilaalamuu fi addunyaa irratti analoogii hin qabneedha. Amaloonni kaapsulaa kanneen armaan gadiiti: 1.1.

  • sirna ittisa qaamaa hatattamaan cimsuu;
  • hojii ujummoo bullaa’insa nyaataa irratti dhiibbaan sadarkaa olaanaa ta’e mirkaneessuu;
  • qaama summii fi summii bu’a qabeessa ta’een qulqulleessuun ulfaatina garmalee hir’isuu;
  • nyaata jal’aa dabalatee saffisa hirkattummaa dhala namaa nyaata irratti hir’isuu.
X-Loss Control - Odeeffannoo
Maqaa oomishaa X-Loss Control
Marsariitii ofiisaa www.X-Loss Control.com
Biyya gurgurtaa meeshaalee Keeniyaa, Itoophiyaa
Manneen qorichaa keessatti argamuu Hin argamu
Saffisa geejjibaa 4-7 guyyoota
Kaffaltii Maallaqa ykn kaardii yeroo geejjibsiifamu
Marsariitii ofiisaa irratti argamuu danda'a Istookii keessa jira
Caasaa 100% uumamaa
Gamaaggama Maamiltootaa Qajeelaa

Walitti makamuu

X-Loss Control kompileeksii vitaaminii guutuu taee fi wantoota uumamaa fi wantoota baala mukaa qofa of keessaa qabuudha. Kanaafuu, namni kompileeksii vitaaminii dhiyaate yeroo hunda fayyadamuuf murteesse kamiyyuu xurii qaama irratti dhiibbaa hamaa geessisu akka hin jirre mirkaneeffachuu danda’a.
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti itti fayyadamna?

Kaapsulaan qallachuu istaandaardii ija jalqabaatiin dhiyaatu nyaata jalqabuu isaa walakkaa sa’aatii dura guyyaa guyyaan fudhachuun, bishaan albuudaa qulqullaa’e baay’ee dhuguun gorfama. Dozaajii sirritti murteessuuf qajeelfama dabalata nyaataa waliin dhufu dubbisuun cimsee gorfama. Kunis dogoggora bu’aa badaa itti aanu irraa fagaachuuf si dandeessisa. Gamaaggamni hedduun namoota yeroo dheeraaf kompileeksii vitaaminii fayyadamuun lakkoofsa dhuunfaa isaanii sirreessuu akka mirkaneessaatti tajaajila.
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti hojjeta?

X-Loss Control dabalata nyaataa kan bifa kaapsulaa idileetiin dhufudha. Prinsippiin gochaa albuudotaa fi vitaaminii qaamaaf barbaachisan hunda baay’ee dabaluu irratti hundaa’a. Kanarraa kan ka’e, hojiin ujummoo garaachaa fooyya’uu qofa osoo hin taane, summii fi summii kuufamaa miidhaa geessisu qulqulleessuun ni mul’ata. Kun waliin ta’uun qaama haaraa keessatti fayyaa gaarii argachuu irratti akka lakkaa’amtan isin dandeessisa.

Agarsiisa itti fayyadama

Kompileeksii addaa vaayitaamiin X-Loss Control jedhamu fayyadamtoota gosoota hundaaf akka fayyadamaniif gorfama kanneen murteessan:
  • meetaabolizimii fooyyessuu;
  • sirna ittisa qaamaa saffisaan akka cimu ni kenna;
  • tasgabbii xiinsammuu ofiif wabii;
  • ulfaatina qaamaa sirrii ta’e nyaata dabalataa malee.
Walumaagalatti, dabalata nyaataa kun ulfaatina qaamaa hir’isuun fayyaa waliigalaa irratti fooyya’iinsa guddaa argamsiisa. Kana gochuuf, dabalataan nyaata cimaa, sirna hojii fi boqonnaa hordofuu, fi yeroo hunda koorsii qorannoo walxaxaa qaamaa fudhachuu hin barbaachisu. Haalli inni guddaan guyyaa guyyaan vitaaminii fudhachuu hordofuu waan taeef milkaainni dhufuuf yeroo dheeraa hin fudhatu.

Faallaa agarsiisuu

X-Loss Control dabalata nyaataa uumamaa kan wantoota miidhaa geessisan of keessaa hin qabneedha. Sababa kanaan daangeffamni umurii fi faallaa ta’e hin jiru. Itti fayyadamni kun nama dhuunfaa sirreessuu irratti hojjechuuf qophaae hundaaf ni hayyamama.

Gamaaggama ogeessaa

X-Loss Control dabalata soorataa walxaxaa qaama namaatiif vitaaminoota barbaachisan hunda kan kennu yoo tau, qulqullinni ujummoo bullaainsa nyaataa kallattiin irratti hundaaa. Omishni kan raawwatamu bu’aa uumamaa fi wantoota miidhaa hin geessisne irraa qofa. Dandeettii kee haalaan fooyyessuuf yeroo hunda kompileeksii vitaaminii fudhachuun gahaadha.

Gamaaggama Maamiltootaa

Anaaf X-Loss Control jireenya fayya qabeessa taeef filannoo guddaadha. Haalota murtaa’an irraa kan ka’e yeroo hunda ispoortiidhaaf seenuu hin danda’u, boca gaarii ta’e mirkaneessuuf sirritti nyaachuu hin danda’u. Kanaafuu, yeroo hunda fayyadamuun kompileeksii vitaaminii albuudaa fi maaykiroo-orgaanizimoota barbaachisoo ta’an hunda qaama nyaachisuuf isin dandeessisa. Buaan argame waan eegame hunda caaleera. Mee yaadi, qorri jalqabaa kun yeroon mucaa koo wajjin sleding deemuuf mijataa taʼe ture. Kanaaf qaamni keenya haala gaarii irra akka turuuf dabalata soorataa itti fufuun isaanii hin oolu.

Galata fayyadama X-Loss Control, akkaataa jireenya koo hundee irraa jijjiiruun ulfaatina garmalee kg 50 bara baraan ofirraa baasuu dandaeera. Fedhiin ispoortii seenuu, galma qormaataa kaauu fi gufuulee milkaainaan irra aanuu ture. Dabalataanis, dandeettiin dhukkuba ofirraa ittisuu haalaan cimee waan jiruuf amma waa’ee rakkoo fayyaa yaaduu hin qabdu.

Namoota akka koo kanneen gara kilinika liposuction akka hin deemneef waan dandaan hunda yaalaa jiraniif X-Loss Control furmaata guddaadha. Dabalata soorataa waliin, duraanuu kg 30 hirisee ture, yeroo abdiin hundi bade. Yeroo hunda fayyadamuu irraa miidhaa cinaa hin qabu - faayidaa qofa. Hunda caalaa ammoo maallaqaaf gatii gaarii qaba.

Sadarkaa kennuu

Gatii 4
Qulqullina qaphxii 4.1
Salphaatti hojiirra oolchuu 4.3
Saffisa geejjibaa 4
Ispeesifikeeshiniiwwan 4.9
Caasaa 4.5
Qisaasama malee hojjechuu 4.1
4.3
Guyyaa maxxansaa

Eessaa bitachuu dandeenya?

Marsariitii ofiisaa irraa bitadhaa

Gaaffiiwwan Irra Deddeebiin Gaafataman

X-Loss Control gowwoomsaa dha?

Lakki kun gowwoomsaa miti. Omisha kana ilaallee ulaagaa qulqullinaa hunda kan guutudha.

Gamaaggamni hamaan kan X-Loss Control?

Lakki, oomisha kana irratti gamaaggama gadhee argachuu hin dandeenye.

Kana mana qorichaa irraa bitachuu nan danda'aa?

Lakki, manneen qorichaa oomisha kana hin gurguran.