Hypeno

Hypeno

Customer Rating: 4.5

Maali?

Hypeno jechuun copha dhukkuba atherosclerosis fi dhiibbaa dhiigaa ittisuuf gargaarudha. Fayyadamni qoricha kanaa rakkoo hammi kolestroolii dhiiga keessatti olka’uu fi dallaa ujummoo dhiigaa irratti pilaakiiwwan kuufamuu dhabamsiisuuf si dandeessisa. Kunis carraa dhukkuba onnee ykn dhiigni sammuu keessatti dhangala’uu dhabamsiisa.
Bu’a qabeessummaan copha kanaa qorannoowwan kilinikaa biyyoota adda addaa keessatti gaggeeffaman hedduudhaan mirkanaa’eera. Qorannoon akka agarsiisutti qoricha kana fudhachuun %93 irratti dhibee atherosclerosis fi dhiibbaa dhiigaa dhabamsiisuu dandaa. Kanuma waliin sababa uumamaan Hypeno jedhamu irraa kan kae miidhaa cinaa hin qabu.

Hypeno - Odeeffannoo
Maqaa oomishaa Hypeno
Marsariitii ofiisaa www.Hypeno.com
Biyya gurgurtaa meeshaalee Keeniyaa, Itoophiyaa
Manneen qorichaa keessatti argamuu Hin argamu
Saffisa geejjibaa 4-7 guyyoota
Kaffaltii Maallaqa ykn kaardii yeroo geejjibsiifamu
Marsariitii ofiisaa irratti argamuu danda'a Istookii keessa jira
Caasaa 100% uumamaa
Gamaaggama Maamiltootaa Qajeelaa

Walitti makamuu

Cophni haayipeenoo wantoota uumamaa qofa of keessaa qaba:
 • Moringaa jechuun ni danda’ama. Qaamni kun hamma kolestroolii dhiiga keessa jiru gadi buusuuf gargaara. Moringaan dallaa ujummoo dhiigaa irrattis pilaakii akka hin uumamne ni dhorka.
 • Jinjibila. Wanti kun uumamaan soogiddi soodiyemii seelii fi ujummoo dhiigaa keessatti akka hin kuufamne gochuudhaan dhiibbaa dhiigaa gadi buusa.
 • Turmeric jedhamuun beekama. Qaamni cophaa kun summii ujummoolee keessaa balleessuun elastiiksii dallaa isaanii ni dabala.
 • Vitamin D. Vitamin D Hypeno keessatti argamuun dandeettii ujummoolee dhiigaa akka dabalu gargaara, akkasumas guddina aaneerizimii ittisa.
Akka qaama qoricha kanaatti baayoofilaavonooyidoonni kanneen akka:
 • gocha farra oksijiinii;
 • lola bu’a qabeessa free radicals fi guutummaatti qaama keessaa baafamuu;
 • bu’aa gaarii vitaamin C guddisuu;
 • ujummoo dhiigaa cimsuu;
 • hir’ina caccabsa kolaajiinii;
 • ittisa tartar;
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti itti fayyadamna?

Hypeno drops guyyaatti al 3 fudhatamuu qaba. Akka qajeelfama oomishtootaatti qoricha kana copha 10-20 bishaan koochoo tokkotti dabalamuu qaba. Walnyaatinsi bu’aa kanaa dhugamuu qaba. Yeroon adeemsa wal’aansaa guyyoota 30 ta’a.
Array
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti hojjeta?

Fayyadamni copha kanaa:
 • hamma kolestroolii dhiigaa idileetti jijjiiruu;
 • dhiibbaa dhiigaa gadi buusuun;
 • ittisa dhibee ujummoo dhiigaa;
 • fe’iinsa sirna narvii irratti hir’isuu;
 • pilaakii kolestroolii dhabamsiisuu;
 • dallaa ujummoo dhiigaatiif elastiiksii kennuu;
 • wal’aansoo milkaa’aa dhibee arrhythmia.

Agarsiisa itti fayyadama

Sababni itti fayyadama Hypeno drops mallattoolee dhukkuba onnee fi ujummoolee dhiigaa armaan gadiiti:
 • yeroodhaaf akka tasaa dadhabuu;
 • ija keessatti gurraachauu;
 • qaamni qaamaa dadhabuu;
 • yeroodhaaf garaa kaasaa;
 • dhiibbaa dhiigaa olka’aa;
 • dhukkubbii garaa;
 • rakkina dubbii yeroo gabaabaa.

Faallaa agarsiisuu

Kun guutummaatti qoricha uumamaa ti. Kanaafuu, Hypeno drops faallaa fi miidhaa cinaa hin qabu. Haa ta’u malee, qoricha kana yeroo jalqabaaf fayyadamuu dura, walnyaatinsa isaa beekuu fi qaamoleen alarjii dhuunfaa fiduu danda’an akka hin jirre mirkaneessuun ni gorfama.

Gamaaggama ogeessaa

Dhiibbaan dhiigaa dhiibbaa dabaluu qofa osoo hin taane, kunis copha addaa fudhachuun hir’isuun ni danda’ama. Dhiibbaan dhiigaa haala ujummoon dhiigaa diriiree qalla’uu fi kuufamni kolestroolii dallaa isaanii irratti mul’atudha. Kanarraa kan ka’e, kun dhangala’aan dhiigaa akka hin hojjenne fi qaamni murtaa’e tokko akka hin hojjenne taasisa. Hojiin qaamolee barbaachisoo tasaa akka hin jeeqamneef, hamma kolestroolii fi dhiibbaa dhiigaa to’achuun barbaachisaadha. Kana gochuuf karaan hundarra gaariin oomishaalee uumamaatiin ta’a. Kilinika keenya keessatti dhukkubsattootaaf qoricha Hypeno drops ni gorsina. Qorichi kun qabatamaan faallaa hin qabu. Wantoonni sochii qaban walnyaatinsa isaa keessa jiran wal-dabala, kunis dabalata soorataa hanga danda’ametti bu’a qabeessa taasisa.

Gamaaggama Maamiltootaa

Qorichi dhiibbaa dhiigaa koo akkan gadi buusuuf na gargaare Hypeno qofaadha. Kiniiniin biroo hin gargaarre, hakiimonni maal akka godhan hin beekan. Ogeessi onnee muuxannoo qabu tokko Hypeno naaf gorse. Kana caalaa hammaachuu hin dandau jedhe. Innis hin dogoggorre. Cophni kun ni hojjate!!! Kakuu jecha jechaatti torban tokko booda dhiibbaan gara 110/70tti gadi bue. Buaa nama hin amansiifne!

Intalli koo sababa rakkoo onnee dhiheenya kana mudateen Hypeno naaf bitte. Faayidaa dabalata soorataa akkasii dhugumaan amanee hin beeku. Kana malees, qaalaaa waan taeef balaan miidhaa cinaa akka jiru natti fakkaate. Qoricha kana interneetii irraa argatte osoo ani hin beekin bitte. Garuu ani ishee irratti haaloo hin qabu, sababiin isaas Hypeno drops baay’ee na gargaareera. Reefu koorsii guutuu xumureera, kan duraanii caalaa humni guddaan natti dhagahama jechuun qaba. Dhiphinni jireenya guyyaa guyyaa badee dhaaan onnee koo gara idileetti deebieera!

Nama rakkoo onnee qabu kamiifuu Hypeno Drops baayeen gorsa. Isaanis bu’a qabeessa waan ta’aniif dhiibbaa dhiigaa salphaatti to’achuuf si gargaaruu danda’u. Qoricha kana akkuma mallattoolee jalqabaa dhiibbaa dhiigaa hubattaniin akka fudhattan nan gorsa. Kana malees gatiin isaa baayyee madaalawaadha.

Sadarkaa kennuu

Gatii 4.8
Qulqullina qaphxii 4.9
Salphaatti hojiirra oolchuu 4.9
Saffisa geejjibaa 4.3
Ispeesifikeeshiniiwwan 4.5
Caasaa 4.6
Qisaasama malee hojjechuu 4.9
4.7
Guyyaa maxxansaa

Eessaa bitachuu dandeenya?

Marsariitii ofiisaa irraa bitadhaa

Gaaffiiwwan Irra Deddeebiin Gaafataman

Hypeno gowwoomsaa dha?

Lakki kun gowwoomsaa miti. Omisha kana ilaallee ulaagaa qulqullinaa hunda kan guutudha.

Gamaaggamni hamaan kan Hypeno?

Lakki, oomisha kana irratti gamaaggama gadhee argachuu hin dandeenye.

Kana mana qorichaa irraa bitachuu nan danda'aa?

Lakki, manneen qorichaa oomisha kana hin gurguran.