Vision

Vision

Customer Rating: 4.6

Maali?

Mul’atan meeshaa bu’a qabeessa ta’ee fi mul’ata deebisuu fi dhukkuboota ijaa dhabamsiisuuf qophaa’eedha. Qorichi kun bifa kaapsulaa kalaasikiitiin kan oomishamudha. Meeshaan kun dandeettii farra inflammatory, disinfectant, jabeessuu, jiidhina, danqaa, soorataa qaba. Koorsii wal’aansaa tokko erga darbee booda bu’aa gaarii argamsiisa. Kaapsulaan akkaataa foormulaa ogeeyyii ijaa muuxannoo qabaniin yaada dhiyeessaniin kan hojjetamanidha. Kanaafuu, dhukkuboonni ijaa sababa guddina isaanii, seera yeroon itti darbee fi wantoota biroo osoo hin ilaalin dhabamsiisuun isaanii mirkanaa’aadha. Means qulqullina olaanaa wajjin walsimuu isaa ragaa qaba.

Vision - Odeeffannoo
Maqaa oomishaa Vision
Marsariitii ofiisaa www.Vision.com
Biyya gurgurtaa meeshaalee Keeniyaa, Itoophiyaa
Manneen qorichaa keessatti argamuu Hin argamu
Saffisa geejjibaa 4-7 guyyoota
Kaffaltii Maallaqa ykn kaardii yeroo geejjibsiifamu
Marsariitii ofiisaa irratti argamuu danda'a Istookii keessa jira
Caasaa 100% uumamaa
Gamaaggama Maamiltootaa Qajeelaa

Walitti makamuu

Qorichi kalaqaa Vision meeshaalee jallisii orgaanikii irraa kan hojjetame yoo tau, oomishaalee walfakkaatan waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu gaarii dha. Tokkoon tokkoon qaama oomishaa hojii dhukkuba ijaa dhabamsiisuu fi mul’ata deebisuuf kaayyeffate raawwata. Qabiyyeen kaapsulaa: 1.1.
  • Lutein - kutaalee ijaa miidhaman haaromsa, hojii fi haala leensii normalize godha.
  • Blueberry extract - adeemsa inflammatory dhaaba, gara sadarkaa yeroo dheeraatti akka hin cein dhorka.
  • Kompileeksii vitaaminii fi albuudaa - meembraanota ijaa ni guuta, mul’ata ni fooyyessa, dhiyeessii dhiigaa normalize godha
  • Zeaxanthin - meembraanota ijaa ni jabeessa, retina akka hin baane ittisa.
Qoricha kana irratti qaamoleen namtolchee tokkollee kan hin dabalamne yoo ta’u, kunis rakkoo tokko malee koorsii wal’aansaa akka xumurtu si dandeessisa. Meeshaan kun araada kan hin qabne yoo tau, qoricha guddaa bakka bua, kunis qoricha qaama irratti garmalee feamuu malee mulata fooyyessuuf gargaara.
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti itti fayyadamna?

Qorichi bu’aa gaarii akka argamsiisuuf Vision odeeffannoo qajeelfama waliin jiru keessatti ajajame tilmaama keessa galchuun fayyadamuu qaba. Kaapsulaa 1 fudhachuuf, guyyaatti al 2 - ganamaa fi galgala. Itti fayyadama maallaqaa gidduutti yeroo walfakkaatu eeguun barbaachisaa dha. Qoricha kana bishaan kaarboonii hin qabne 200-250 ml waliin dhuguu, dursa osoo hin daaku.
Array
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti hojjeta?

Qaamonni sochii qaban oomisha kanaa guddinaa fi walhormaata maaykiroofilooraa dhukkuba fidu kan inflammation membraan ijaa fidu dhaabu. Qorichi kun dhukkubbii, gubaa, diimaa tauu iskileeraa ni balleessa. Retina ni jabeessa, akka hin didamne ittisa. Ija balaqqeessa UV miidhaa geessisu irraa ni eega. Miira dachaa wantootaa ni balleessa, dhiibbaa ija keessaa ni tasgabbeessa, leensii ni jabeessa. Kaapsulaan kunis amala wiirtuu mul’ataa jijjiirama ifaa normalize.

Agarsiisa itti fayyadama

Qophiin Mulataa kun kan uumame mulata, kan sababa adeemsa inflammatory, trauma, uumamaan dulloomuu qaamaa, dadhabbiin, dhaala mijataa hin taane irraa kan kae laafaa jiru deebisuuf ture. Omishni kun mana keessatti akka fayyadamaniif kan yaadamedha. Kaapsulaan oomishaalee qorichaa bakka buuuf kan qophaaanidha - yeroo itti fayyadamni isaanii faallaa tae ykn buaa eegamu hin kennine. Qorichi kun dhiiraa fi dubartootaaf kan qophaaedha. Carraan maanguddoonni kaapsulaa fudhachuu ni hayyamama.

Faallaa agarsiisuu

Qoricha kana fudhachuuf faallaan inni guddaan wantoota sochii qaban dandamachuu dhabuudha. Qorichi kun yeroo ulfaa fi harma hoosisuu fudhatamuu hin qabu. Kaapsulaan daa’immanii fi dargaggootaaf akka fayyadamaniif kan yaadame miti. Namoota qaama isaanii keessatti tumoor, autoimmune fi adeemsa hammaataa ta’e biroo guddachaa jiruun kaapsulaa Vision fayyadamuu akka danda’an jalqaba ogeessa fayyaa hordofu waliin walii galuu qaba.

Gamaaggama ogeessaa

“Qophiin Mul’ataa kun, xurii sinteetikii osoo hin dabalamiin, qaamolee madda orgaanikii irraa kan hojjetame waan ta’eef, mul’ata deebisuuf wabii qaba. Meeshaan kun yeroo walaansi jalqabamu sadarkaa guddinaa isaan irra turan osoo hin ilaalin rakkoo ijaa dhabamsiisuu dandaa. Yeroo baayyee dhukkubsattoota kootiif kaapsulaa kana nan ajaja, yeroo hunda buaa gaarii qofa galmeessa.

Gamaaggama Maamiltootaa

Qorichi kun naaf faayidaa qaba, sababiin isaas jia 1 qofa keessatti gilgaala waan balleesseef. Amma dhiibbaa ija keessaatiin nagaa taeera. Akkasumas dhiphina xiqqaa boodas osoo hin dabaliin dura. Galata kaapsulaa Vision rakkoon kun dhabamsiifameera.”

Waaee oomisha kanaa waan hunda natti tole - gatii irraa kaasee hanga walnyaatinsa uumamaa. Qorichi kun sirritti jia tokkoof fudhatame. Mulanni suuta suutaan fooyyauu akka jalqabe, guyyaa jalqabaa hubadheera. Har’a qoricha uumamaa bitattee mana kee keessaa osoo hin ba’iin wal’aansa argachuu dandeessa jedhee hin yaadne.”

Qorichi na gargaare mulata qofaadha. Qorichootni ani kanaan dura fayyadame baayyee qaalaaa taus buaa gaarii hin arganne. Yoo duraan koobilii uffachuu qaba ture tae, amma kun barbaachisaa miti, sababiin isaas ani guutummaatti arguu dandaa.

Sadarkaa kennuu

Gatii 4
Qulqullina qaphxii 4.1
Salphaatti hojiirra oolchuu 4.3
Saffisa geejjibaa 4
Ispeesifikeeshiniiwwan 4.9
Caasaa 4.5
Qisaasama malee hojjechuu 4.1
4.3
Guyyaa maxxansaa

Eessaa bitachuu dandeenya?

Marsariitii ofiisaa irraa bitadhaa

Gaaffiiwwan Irra Deddeebiin Gaafataman

Vision gowwoomsaa dha?

Lakki kun gowwoomsaa miti. Omisha kana ilaallee ulaagaa qulqullinaa hunda kan guutudha.

Gamaaggamni hamaan kan Vision?

Lakki, oomisha kana irratti gamaaggama gadhee argachuu hin dandeenye.

Kana mana qorichaa irraa bitachuu nan danda'aa?

Lakki, manneen qorichaa oomisha kana hin gurguran.