Hypertolife

Hypertolife

Customer Rating: 4.5

Maali?

Hypertolifen kaapsulaalee dhiibbaa dhiigaa haala qilleensaa ho’aa keessatti normalize gochuuf gargaaranidha. Qoricha kana yeroo hunda fudhachuun yeroo gabaabaa keessatti marsaa dhiigaa idilee akka deebiuuf gargaara.

Hypertolife - Odeeffannoo
Maqaa oomishaa Hypertolife
Marsariitii ofiisaa www.Hypertolife.com
Biyya gurgurtaa meeshaalee Keeniyaa, Itoophiyaa
Manneen qorichaa keessatti argamuu Hin argamu
Saffisa geejjibaa 4-7 guyyoota
Kaffaltii Maallaqa ykn kaardii yeroo geejjibsiifamu
Marsariitii ofiisaa irratti argamuu danda'a Istookii keessa jira
Caasaa 100% uumamaa
Gamaaggama Maamiltootaa Qajeelaa

Walitti makamuu

Hypertolife wantoota uumamaa qofa of keessaa qaba:
 • Srataegus Monogyna jedhamuun beekama. Qaamni kun hojii sirna onnee fi ujummoolee dhiigaa fi narvii normalize godha. Aarii ukkaamsuuf gargaara.
 • Melisa officinalis jedhamtu. Qaamni qoricha kanaa kun dhiibbaa dhiigaa gadi buusuuf barbaachisaadha. Bu’aa farra arrhythmic kan qabuu fi hafuura baafachuu saffisiisa.
 • Budaa garlic. Qaamni kun kompaawundii salfarii kan akka aliisiinii of keessaa qaba. Kunis dhangala’aa dhiigaa fooyyessuu fi ujummoo dhiigaa laaffisa.
 • Vitamin D. Qaamni qoricha kanaa kun dhiibbaa dhiigaa kan to’atu yoo ta’u, akkasumas elastiiksii fi cimina ujummoo dhiigaa ni fooyyessa.
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti itti fayyadamna?

Dabalata nyaataa kun guyyoota 30f guyyaa guyyaan fudhachuun ni gorfama. Kaapsulaan haaypertoolaayif nyaata dura guyyaatti al lama fudhatama. Bishaan albuudaa qulqullaa’e baay’eedhaan gadi dhiqamuu qabu. Koorsiichi ji’a 2-3tti akka irra deebi’amu gorfama. Buaa Hypertolife fudhachuu saffisiisuuf, ni gorfama:
 1. yeroo aduudhaaf baay’ee saaxilamu ala turuu;
 2. sirna onnee fi ujummoolee dhiigaatiif vitaaminii dabalataa fudhachuu;
 3. nyaata cooma qabuu fi dhugaatii alkoolii daangeessuu.
Array
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti hojjeta?

Fayyadamni Hypertolife kanneen armaan gadii irratti lakkaauu si dandeessisa:
 • dhiibbaa dhiigaa lallaafaa tasgabbeessuu;
 • fe’iinsa onnee fi sirna onnee fi ujummoolee dhiigaa irratti baay’ee hir’isuu;
 • foyya’iinsa guddaa marsaa dhiigaa qoor-qalbii sammuu keessatti;
 • nageenya waliigalaa fooyyessuu;
 • haromsa anniisaa barbaachisaa;
 • dhukkubbiin mataa baduu;
 • foyya’iinsa guddaa yaadachuu;
Sababa qoricha kana fudhachuu irraa kan ka’e hafuura kutuu fi dhukkubbiin yeroo hunda naannoo onneetti dhufus dhabamsiisuu danda’a. Walumaagalatti, Hypertolife bu’aa walxaxaa kenna, kunis fooyya’iinsa fayyaa waliigalaatiin ibsama.

Agarsiisa itti fayyadama

Mallattoolee armaan gadii kanaaf hypertolife ni gorfama:
 • mataa keessatti yeroo hunda dhadha’uu;
 • mataa dhukkubbii itti fufiinsa qabu;
 • naannoo fuulaatti diimachuu cimaa;
 • hirriba dhabuu fi rifachuu;
 • Hafuura baafachuu dadhabuu yeroo hunda.
Qorichi kun dhukkuboota adda addaa sirna onnee fi ujummoolee dhiigaa ittisuufis fudhatama.

Faallaa agarsiisuu

Hypertolife qorannoo kilinikaa fi laabraatoorii hunda milkaainaan darbeera. Buaan qorannoo dabalataan nyaataa kun faallaa fi miidhaa cinaa akka hin qabne saayinsiidhaan mirkaneessee jira. Haa ta’u malee, kaapsulaa kana yeroo jalqabaaf fayyadamuu dura, walnyaatinsa isaanii of baruun, qaamoleen alarjii dhuunfaa fiduu danda’an akka hin jirre mirkaneessuun ni gorfama.

Gamaaggama ogeessaa

Haayipertooliif waggoota dhiyoo asitti saffisaan jaalala argachaa dhufeera. Gosa dabalata nyaataa keessaa tokko taus, amaloota fayyisuu adda tae qaba. Kanaaf yeroo hunda Hypertolife akka qoricha buuuraa dhukkuboota adda addaa sirna onnee fi ujummoolee dhiigaatiif ajaja. Dabalata nyaataa kana qofatu dhiibbaa dhiigaa suuta suutaan hirisuuf gargaara, utaalcha tasaa malee. Kana malees, qorichi kun mallattoolee dhiibbaa dhiigaa: mataa dhukkubbii, garaa kaasaa, garaa kaasaa fi kkf hunda ni dhabamsiisa.

Gamaaggama Maamiltootaa

Hypertolife jireenya koo bara baraan jijjiireera. Dur dhiibbaa dhiigaatiin yeroo hunda rakkoon na mudata ture. Kanaaf, yeroo hunda hojiitti boqonnaa dhukkubsataa fudhadhee guyyaa guutuu siree irra ciisuun qaba ture. Garuu Hypertolife erga fudhadhee booda dhiibbaan dhiigaa koo gara idileetti deebie. Amma haala qilleensaa baayyee hoaa taettillee hin kau. Galata kanaan kana booda waaee fayyaa koo hin yaaddau, siree irra dadhabee ciisuun maal akka fakkaatu dagadheera.

Ganna yeroo hunda dhiibbaan rakkoon na mudata ture. Doktooronni dhiibbaa dhiigaa dhalootaan dhufu natti himan. Qorichoota adda addaa fudhadheera, garuu isaan keessaa tokkollee na hin gargaarre. Rakkoo kana kan fure kaapsulaa Hypertolife qofa. Erga jalqaba dabalata nyaataa kana fudhadhee as dhiibbaan dhiigaa koo badeera. Ganna kana, guyyaa tokkoof illee mataan na dhukkube, kunis kanaan dura waan natti hin baratamne ture.

Rakkoon dhiibbaa dhiigaa koo dhalootaan kan dhufudha. Rakkoowwan kun keessumaa yeroo gannaa, yeroo ayyaanaa kan mul’atanidha. Yeroo hoʼaa taʼetti sochoʼuu illee hin dandaʼu ture. Waaee jiraachuu Hypertolife baruun koo gaariidha. Kaapsulaan kun baayee na gargaaraniiru. Qoricha kana fudhachuudhaan dhiibbaan sun suuta suutaan gara idileetti kan deebiʼe siʼa taʼu, garaa kaasaan bara baraan ni bade. Kanaafuu, dhukkubsattoota dhiibbaa dhiigaa dhalootaan dhufan hundaaf dabalata nyaataa kana cimsee gorsa.

Sadarkaa kennuu

Gatii 4.7
Qulqullina qaphxii 4.8
Salphaatti hojiirra oolchuu 5
Saffisa geejjibaa 4.2
Ispeesifikeeshiniiwwan 4.4
Caasaa 4.6
Qisaasama malee hojjechuu 4.8
4.6
Guyyaa maxxansaa

Eessaa bitachuu dandeenya?

Marsariitii ofiisaa irraa bitadhaa

Gaaffiiwwan Irra Deddeebiin Gaafataman

Hypertolife gowwoomsaa dha?

Lakki kun gowwoomsaa miti. Omisha kana ilaallee ulaagaa qulqullinaa hunda kan guutudha.

Gamaaggamni hamaan kan Hypertolife?

Lakki, oomisha kana irratti gamaaggama gadhee argachuu hin dandeenye.

Kana mana qorichaa irraa bitachuu nan danda'aa?

Lakki, manneen qorichaa oomisha kana hin gurguran.