Mega Slim Body

Mega Slim Body

Customer Rating: 4.6

Maali?

Mega Slim Body jechuun qaama kee sirreessuuf karaa hunda caaludha. Foormulaan adda tae kun dabalata nyaataa kun umurii fi ulfaatina qaamaa osoo hin ilaalin dubartootaa fi dhiirotaaf mijataadha jennee dubbachuuf nu dandeessisa. Bu’aa kana galmaan ga’uuf ajaja ogeeyyii qorichaa hordofuun gahaadha, kunis qajeelfama keessatti kan ibsamedha. Tokkoon tokkoon paakeejii keessatti kan hammatame yoo ta’u, kunis osoo hakiima keessan hin qunnamin daftee doosiin barbaachisaa ta’e murteessuuf isin dandeessisa.

Mega Slim Body walxaxaa albuudotaa fi amiinoo asiidota yeroo yeroon itti fayyadamnu meetaaboliizimii fi hojii ujummoo garaachaa akka waliigalaatti irratti dhiibbaa gaarii qaba. Akka ragaan yeroo dhiyootti wiirtuu qorannoo walabaa idil-addunyaa irraa argameetti, gabaa Awurooppaa irratti oomisha ulfaatina hirisuu isa gaarii tauun ifatti beekamtii argate.
Kompileeksii vitaamin Mega Slim Body dhukkubsattoota furdina qaamaa qarqara irra jiraniif ykn duraan qorannoo sirrii tae argataniif, qaama gaarii argachuuf fedhii qaban ibsaniifi warra qaama isaanii haala gaarii keessa tursiisuu qofa barbaadaniif furmaata salphaa taus bua qabeessa taedha . Tarkaanfii gara egeree gaarii ta’etti fudhachuun salphaadha. Kana gochuuf ammoo torban tokko keessatti buaa gaarii jalqabaa hubachuuf koorsii Mega Slim Body bitachuun gahaadha.

Mega Slim Body - Odeeffannoo
Maqaa oomishaa Mega Slim Body
Marsariitii ofiisaa www.Mega Slim Body.com
Biyya gurgurtaa meeshaalee Keeniyaa, Itoophiyaa
Manneen qorichaa keessatti argamuu Hin argamu
Saffisa geejjibaa 4-7 guyyoota
Kaffaltii Maallaqa ykn kaardii yeroo geejjibsiifamu
Marsariitii ofiisaa irratti argamuu danda'a Istookii keessa jira
Caasaa 100% uumamaa
Gamaaggama Maamiltootaa Qajeelaa

Walitti makamuu

Mega Slim Body meeshaalee ammayyaa fayyadamuun teknooloojiiwwan sadarkaa olaanaa qaban fayyadamuun kan hojjetamedha. Kanarraa kan ka’e, bifa oomishaa adda ta’e, kan biqiltoota uumamaa qofa irraa baafamanii fi wantoota qophaa’an gara walnyaatinsaatti dabaluu kan of keessaa qabu ta’uu danda’a. Keemistirii fi sintetiksiin jiraachuu dhabuun isaa ragaaleen qulqullina idil-addunyaa barbaachisoo ta’an jiraachuu isaaniitiin mirkanaa’a.
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti itti fayyadamna?

Mega Slim Body dabalata nyaataa waan taeef nyaata dura daqiiqaa 30 dura guyyaatti al 3 kaapsulaa 1 fayyadamuun gorfamuun isaa nama hin ajaaibu. Kanuma waliin, bishaan albuudaa qulqullaae hamma dinqisiisaa taeen dhuguun baayee barbaachisaadha - yoo xiqqaate koochoo 1 kan dandeettii 200 ml qabu.
Array
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti hojjeta?

Guyyoota jalqabaa kompileeksii vitaaminii Mega Slim Body fayyadamuu irraa eegalee dhukkubsattoonni dhiibbaa walxaxaa qaama irratti mudachuu dandau. Agarsiistonni mul’atan kanneen akka:
  • foyya’iinsa guddaa adeemsa meetaabolii;
  • qaamni summii kuufame hedduu irraa bu’a qabeessa ta’een qulqulleessuu;
  • Hojii ujummoo garaachaa akka waliigalaatti fooyyessuu;
  • anniisaa dabaluu;
  • agarsiistota raawwii hojii dhuunfaa fooyyessuu;
  • foyya’iinsa haala miiraa waliigalaa.
Dabalata nyaataa yeroo hunda fayyadamuun rakkoo ulfaatina qaamaa garmalee dhaabbataadhaan ofirraa baasuu qofa osoo hin taane, mala soorataa fi walumaa galatti jireenyaaf qabdan hundee irraa jijjiiruuf carraa ni kenna. Akka istaatiksii yeroo dhiyootti dhukkubsattoonni Mega Slim Body fudhatan %95 qulqullina jireenya isaanii karaa hedduu fooyyessuu dandau. Kunis waa’ee gorsa koorsii guutuu bitachuu akka dubbannu nu dandeessisa.

Agarsiisa itti fayyadama

Mega Slim Body dhukkubsattoota:
  • furdina garmaleetiin rakkachuu - sadarkaan amma jiru dabalataaf dhimma hin qabu;
  • qaama isaanii yeroo gannaaf qopheessuu barbaadu;
  • yeroo hunda boca sirreessuu irratti hojjechuu.
Walumaagalatti, Mega Slim Body agarsiiftuu hedduu qaba. Kanaafuu, dabalata nyaataa kun amaloota wal’aansaa fi ittisa waliigalaa qaba jennee amanuun ni danda’ama.

Faallaa agarsiisuu

Mega Slim Body qorannoo laabraatoorii barbaachisaa tae hunda milkaainaan darbee ragaa miidhaa cinaa akka hin jirre agarsiisu yeroo hunda fayyadamuu fi walumaa galatti faallaa tae argateera. Sababa kanaan, ogeeyyiin qorichaa adda duree ta’an, gosoota umurii, dhukkuboonni yeroo dheeraa fi paatolojii biroo jiraachuu / dhabamuu isaanii osoo hin ilaalin, gosoota dhukkubsattoota hundaaf akka fayyadaman gorsu.

Gamaaggama ogeessaa

Mega Slim Body ragaa qulqullinaa hunda kan qabu yoo tau, walnyaatinsa keessatti wantootni baala uumamaa qofti jiraachuun isaanii hojii ujummoo garaachaa fi sirna bullaainsa nyaataa guutuu akka waliigalaatti kallattiin dhiibbaa qabxii uumuu akka dandau agarsiisa. Dhukkubsattoonni milkaa’ina qofa osoo hin taane, bu’aa bu’aa cimsuu mirkaneessuuf guyyoota 30 guutuu akka fudhatan ni gorfama.

Gamaaggama Maamiltootaa

Ulfaatina qaamaa garmalee qabaachuu irratti rakkoon ture, tarii waggaa 10. Waanuma fedhe yoo hojjedhe, garuu leenjii dadhabsiisaa fi soomni buaa sirrii hin kennine. Kanarraa kan kae, erga bittaa fi jalqaba itti fayyadama Mega Slim Body booda, qaama koo isa duraa deebisuu qofa osoo hin taane, qaamaan cimaa tauu dandaeera

Gargaarsa Mega Slim Body tiin jia 2 qofa keessatti kg 35 ofirraa baasuu dandaeera. Seentimeetiraan ija keenya duratti jecha jechaatti baalae. Furmaata gaarii, fi baasii xiqqaadhaan. Ogeessi soorataa dhuunfaa koo waan argeen salphaatti rifata. Amma innillee, kutaalee isaaf vitaaminii gorsuu jalqabe.

Mega Slim Body anaaf furmaata guddaadha. Akkaataan jireenyi koo torbanitti guyyaa 7 saaatii 20f hojii irra jiraachuu gaafata. Kanaaf yeroo jiim fi kutaaleef hanqinni balaa hamaa tae jira. Galata kompileeksii vitaaminii, qabachuu qofa dandaa. Nyaata saffisaa irraa akka ulfaatina qaamaa hin daballeef namoota hojii jaallatan hundaaf gorsa.

Sadarkaa kennuu

Gatii 4.7
Qulqullina qaphxii 4.8
Salphaatti hojiirra oolchuu 5
Saffisa geejjibaa 4.2
Ispeesifikeeshiniiwwan 4.4
Caasaa 4.6
Qisaasama malee hojjechuu 4.8
4.6
Guyyaa maxxansaa

Eessaa bitachuu dandeenya?

Marsariitii ofiisaa irraa bitadhaa

Gaaffiiwwan Irra Deddeebiin Gaafataman

Mega Slim Body gowwoomsaa dha?

Lakki kun gowwoomsaa miti. Omisha kana ilaallee ulaagaa qulqullinaa hunda kan guutudha.

Gamaaggamni hamaan kan Mega Slim Body?

Lakki, oomisha kana irratti gamaaggama gadhee argachuu hin dandeenye.

Kana mana qorichaa irraa bitachuu nan danda'aa?

Lakki, manneen qorichaa oomisha kana hin gurguran.