Spray xnalo

Spray xnalo

Customer Rating: 4.8

Maali?

Spray xnalo gabaa qoricha fedhii saalqunnamtii kakaasu irratti waan haaraa dha! Kun biifama dheerinaafi balina qaama saalaa nagaa taeen guddisuuf gargaarudha! Namoonni 1,019,800 ol biifama kana bitatanii ofumarratti yaalaniiru. Akkasumas guutummaatti namni hundi buaa kanaan quufe! Biifaan kun mala itti fayyadama baayyee salphaa taeen kan beekamu yoo tau, kunis bitoota baayee hawwata. Buaan erga itti fayyadamee booda argamu immoo dhimma hin qabne si hin dhiisu!

Spray xnalo - Odeeffannoo
Maqaa oomishaa Spray xnalo
Marsariitii ofiisaa www.Spray xnalo.com
Biyya gurgurtaa meeshaalee Keeniyaa, Itoophiyaa
Manneen qorichaa keessatti argamuu Hin argamu
Saffisa geejjibaa 4-7 guyyoota
Kaffaltii Maallaqa ykn kaardii yeroo geejjibsiifamu
Marsariitii ofiisaa irratti argamuu danda'a Istookii keessa jira
Caasaa 100% uumamaa
Gamaaggama Maamiltootaa Qajeelaa

Walitti makamuu

Qabiyyeen biifama kanaa wantoota uumamaa kanneen akka:
 • Dhagaa bifa pilaastikii qabu. Kunis qaama marsaa dhiigaa fooyyessuu fi akkasumas dallaa ujummoo dhiigaa cimsudha.
 • Firii Guraan. Isaanis madda wantoota sochii saalqunnamtii dhiiraa dabalaniidha. Qaamni kun oomisha isparmii fooyyessa.
 • Sage. Humna irratti dhiibbaa gaarii qaba, hormoonii guddinaa ni kakaasa.
 • Mintii dirree. Dhiigni gara qaama saalaa dhiiraatti akka yaa’uu fi bu’aa ho’isuu qaba.
Gochi walxaxaan wantoota kana hunda bu’aa gaarii argamsiisa. Erga adeemsi fayyadama qoricha kanaa xumuramee booda buaan isaa akkuma jirutti taa - yeroon darbaa deemuun guddinni qaama saalaa hin hiratu. Bu’aan argame waggoota dheeraaf kan eegamu ta’a.
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti itti fayyadamna?

Biifaan kun sochii qaama saalaa dhiiraa irratti kan dibamu yoo tau, sochii qaama saalaa dhiiraa (massage) sochii qaama saalaa dhiiraa (massage) waliin kan kau taa. Buaa guddaa argachuuf, walqunnamtii saalaa walakkaa saaatii dura biifama kana qaama saalaa irratti dibachuu dandeessu, kunis qaama saalaa dheerinaafi balinaan akka dabalu kakaumsa dabalataa kenna.
Array
Hir'ina gatiidhaan bitadhaa

Akkamitti hojjeta?

Galata walnyaatinsa isaatiin, biifaan kun torban tokko keessatti garaagarummaa guddaa akka argitu si taasisa! Wanti jalqaba xiyyeeffannaa kennitu qaamni saalaa kee caalaatti tasgabbaaee, walqunnamtiin saalaa yeroo dheeraa tauu isaati. Dhuma torbee irratti miiraan qaama saalaa dachaa 2 dabaluu isaa ni hubattu, dheerinni isaas cm 1.5 guddachuu isaa ni hubattu.Torban biraa booda yeroon walqunnamtii saalaa %70 dheerata. Dhuma baatii kanaa irratti qaamni saalaa seentimeetira 5 ni dabala, qulqullinni walqunnamtii saalaa ni dabala, orgasm daran saffisaan ni dhufa! Garaagarummaan kun si qofa osoo hin taane, hiriyaa gaaelaa keetiin kan hubatamu yoo tau, isaanis orgasm saffisaa fi ifa tae argachuu ni jalqaba. Qulqullinni jireenya saalqunnamtii keessanii haalaan ni fooyyaa.

Agarsiisa itti fayyadama

 • yeroo malee dhangala’uu;
 • dubartii quubsuu dadhabuu;
 • qaama saalaa haphii ykn gabaabaa;
 • rakkoo qaama saalaa kauu;
 • bifa qaama saalaa irratti quufa dhabuu;
 • fedhiin fedhii saalaa hir’achuu;
 • jireenya saalqunnamtii adda addaa gochuuf fedhii;
 • walqunnamtii saalaa irraa gammachuu dhabuu.

Faallaa agarsiisuu

Fayyadamni biifama kanaa guutummaatti nageenya qaba, faallaa hin qabu! Yeroo biifama kana fayyadamtan alarjii ykn miidhaa cinaa isin hin mudatu.

Gamaaggama ogeessaa

Biifaan kun jireenya saalqunnamtii keessan bara baraan jijjiiruuf gargaara! Yeroon walqunnamtii saalaa ni dabala, miira qaama saalaa dabaluudhaanis orgasms humna guddaa fi yeroo dheeraa ni argatta! Afrodesiacs fi inzaayimoonni biifama kana keessatti argaman tishuuwwan qaama saalaa irratti dhiibbaa gaarii kan qaban yoo tau, kunis dheerinaafi balina isaa akka dabalu gargaara. Wantoota barbaachisoo taan keessaa tokko buaan yeroo itti fayyadama biifama sanaa argamu bara baraan isin bira turuu isaati! Biifaan xnalo qaama saalaa dhiiraa guddisuuf karaa nageenya qabuu fi salphaa tae keessaa isa tokkodha. Ofitti amanamummaa ofii fi dandeettii kee irratti deebiftee akka argattu si gargaara.

Gamaaggama Maamiltootaa

Ani dinqisiifadheera! Rakkoon qaama saalaa xiqqaa umurii dargaggummaa kootti na bira darbe. Akka malee na aarsee fi na mufachiise, garuu yeroon biifama kana argu shakkii tokko malee bitadhe. Rakkoon qaama saalaa kauu waanan hin qabneef kaayyoon biifama kana fayyadamuu qaama saalaa guddisuu qofa. Torban 3 booda dheerina qaama saalaa yeroon safaru dheerinni isaa seentimeetira 4 guddachuu isaa argachuun koo maal na ajaaibe! Dhugaadha, itti fayyadamuu itti fufeen koorsii xumuruuf murteesse. Dhuma baatii kanaatti dheerinni isaa seentimeetira 15 gahe! Biifama kana fayyadamuu koo dura qaamni saalaa koo seentimeetira 9. Haati manaa koo jireenya saalqunnamtii keenyatti gammaddi, buaa isaas guyyaa guyyaan nan gammada!

Umuriin koo waggaa 55, aniifi haati warraakoo guyyaa guyyaan walqunnamtii saalaa raawwanna turre, hangan rakkoon qaama saalaa dhiiraa kauu na mudatutti. Baayeen yaaddaee ofitti cufame. Haati manaa koo saalqunnamtii baayee waan jaallattuuf, dhabuun isaa baayee ishee mufachiise. Biifaa sana bitachuun yaada ishee ture, of eeggannoo guddaan qaba ture garuu jireenya saalqunnamtii keenyaaf jedhee yaaluuf murteesse. Guyyoota muraasa booda qofa qaamni saalaa koo walqunnamtii saalaa guutuu yeroo turu ni rifanne! Dheerinni fi balinni qaama saalaa ifatti dabaleera jechuu dhiisii!

Oomisha akkasii fayyadama jedhee yaadee hin beeku, garuu rakkoon koo akkan bitu na taasise. Qaamni saalaa xiqqaan ego dhiiraaf murtii duaa ti. Namoota sana keessaa tokkon ture. Biifaa kana kann bite itti fayyadamni isaa hanga dandaametti salphaa waan taeef. Manipulation dabalataa hin barbaachisu, apply gochuu qofa fi kana qofa. Jia tokko booda buaa ajaaibaa hubadhe. Dheerinni +4 cm, qaama saalaa dhiiraa kauu fi orgasms akka kanaan dura hin beekne gaarii. Rifadheera kana hunda dubbata.

Sadarkaa kennuu

Gatii 5
Qulqullina qaphxii 4.6
Salphaatti hojiirra oolchuu 4.9
Saffisa geejjibaa 4.5
Ispeesifikeeshiniiwwan 4.7
Caasaa 4.6
Qisaasama malee hojjechuu 4.7
4.7
Guyyaa maxxansaa

Eessaa bitachuu dandeenya?

Marsariitii ofiisaa irraa bitadhaa

Gaaffiiwwan Irra Deddeebiin Gaafataman

Spray xnalo gowwoomsaa dha?

Lakki kun gowwoomsaa miti. Omisha kana ilaallee ulaagaa qulqullinaa hunda kan guutudha.

Gamaaggamni hamaan kan Spray xnalo?

Lakki, oomisha kana irratti gamaaggama gadhee argachuu hin dandeenye.

Kana mana qorichaa irraa bitachuu nan danda'aa?

Lakki, manneen qorichaa oomisha kana hin gurguran.